Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Süleyman Demirel Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Adli Tıp Anabilim Dalı

2006 ? 2010 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına başvuran vakalarda ve ülke genelinde cinsel saldırı ve istismar olgularının ruh sağlığı açısından değerlendirilmesinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri

Problems faced at the evaluation of the sexual assault and abuse cases that are nation-wide and are observed in the cases which apply to the Forensic Medicine Branch of the Medical Faculty of Süleyman Demirel University in terms of mental health and solution offers

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 289075 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Türk Ceza Kanununun cinsel saldırı ve istismar ile ilgili maddelerinde mağdurun ruh sağlığının bozulması durumunda cezanın önemli miktarda arttırılacağı belirtilmektedir. Fakat kesin bir tanımı bulunmayan ruh sağlının nasıl, ne zaman, hangi kritelere göre değerlendirileceği belirtilmemektedir. Bu nedenle uygulamada ve değerlendirmede önemli sorunlar yaşanmakta, mağdur daha çok mağdur edilmekte, halkın adalete olan güveni sarsılmaktadır.Çalışmamızda Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına başvuran cinsel saldırı ve istismar vakaları değerlendirilerek, cinsel saldırı/istismar sonrasında ruh sağlığının bozulup bozulmadığı yönünde verilen kararların mağdurun iddiaları ve muayene bulguları ile ilişkisi araştırılmıştır. Ayrıca ülke genelinde bu konu ile ilgili yaşanılan sorunlar ?kanundan kaynaklananlar?, ?uygulamadan kaynaklananlar? ve ?değerlendirmeden kaynaklananlar? şeklinde sınıflandırılarak ortaya konulmuştur.Sonuç olarak objektif kriterler ile değerlendirilemeyen ?ruh sağlığının bozulması? kavramının, kanıtlanması oldukça zor olan cinsel suçlarda caza arttırıcı bir faktör olarak belirlenmesinin sakıncalarının bulunduğu, bu maddenin tamamen kaldırılması veya revize edilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

Summary:

On the article of the Turkish Criminal Code regarding sexual assault and abuse it is stated that if the mental health of the victim is impaired the punishment would be increased significantly. However, how, when and according to which criteria the mental health for which there is no definition will be evaluated has not been stated. Hence significant difficulties are had in practice and evaluation, the victim suffers further and the faith of public on justice is shaken.In our study the sexual assault and abuse cases which applied to Forensic Medicine Branch of the Medical Faculty of Süleyman Demirel University have been evaluated and the relation of the decisions given on whether or not the mental health has been impaired after the sexual assault/abuse with the victim?s claims and examination findings has been explored. Furthermore, the problems experienced on this matter nation-wide have been presented by classifying them as "arising from the law?, ?arising from implementation? and ?arising from evaluation?.It has been concluded that it is objectionable to designate the notion of ?impairment of mental health? which can not be evaluated with objective criteria as a fact that increase punishment at sex crimes which are very difficult to prove and that this article should be cancel in whole or revised.