Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Adli Tıp Enstitüsü / Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

2007-2010 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşen 1 Mayıs etkinliklerindeki polis uygulamaları hakkında yazılı basında çıkan haberlerin değerlendirilmesi

Assessment of the news in written media of the police activities that has been taken place in Istanbul on 1 St of May

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 272123 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Kolluk kuvvetleri açısından toplumsal olay birden fazla kişiyi ilgilendiren, isteyerek veya istemeyerek yasadışı yollara ve şiddete dönüşebilecek; devletin nizamını veya kişilerin anayasal hak ve hürriyetlerini tehdit eden muhtemel tüm olaylardır.1 Mayıs ülkemizde ve dünyada işçiler ve tüm emekçiler tarafından kutlanmakta, kutlanmaya ilk başlandığı tarihten günümüze kadar birçok kanuni ve kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerini şahit olmaktadır.1 Mayıs ve benzeri toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde polis ve basın yayın organları birlikte görev yapmaktadırlar. Basın ve yayın organları haber verme ve yapma işlevini yerine getirirken polisin nasıl görev yaptığına, göstericilerin hal ve hareketlerine, polis ve göstericilerin karşı karşıya geldiği durumlara tanık olmaktadır. Tanık olduğu bu durumları ise diğer insanlara haber vermek istediği şekilde ve haber vermek istediği kadarını iletmektedir.Bu tezde 2007, 2008, 2009, 2010 tarihlerinin 30 Nisan, 1 Mayıs ve 2 Mayıs tarihlerinde yayınlanan 8 farklı yayın grubuna ait olan Akşam, Cumhuriyet, Evrensel, Hürriyet, Milliyet, Radikal, Sabah, Türkiye, Yeni Şafak ve Zaman gazetelerinde İstanbul Taksim Meydanı'ndaki 1 Mayıs kutlamalarındaki polis uygulamalarıyla ilgili çıkan haberler tespit edilip, içerik analizi metodu ile değerlendirilmiştir.Anılan süre içerisinde 10 farklı gazete de İstanbul Taksim Meydanı'ndaki 1 Mayıs kutlamalarındaki polis uygulamaları hakkında toplam 451 haber yayınlandığı tespit edilmiştir. 451 adet metin şekil ve içerik yönünden çözümlenmeye çalışılmış, gazetelerde yayınlanan haber sayıları ve frekansları yıllara göre çözümlenmiş, metinlerin yer aldığı konumlar gazetelere göre çıkartılmıştır. Yapılan kodlama tablosuyla, elde edilen verilerle gazetelerin 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanması ve polisin rolüne bakış açıları tespit edilmeye çalışılmıştır.

Summary:

In terms in law enforcement to social events involving more than one person, willingly violence could turn to illegal means, the state statute or constitutional rights and freedoms of people all the events are likely to threaten.May 1 in our country and around the worlds is being celebrated by all workers, date to be celebrated from the beginning until today a lot of legal and illegal meetings and demonstrations are witnessing.In May 1 and similar meetings and publications are performing broadcasting function, they witness how the police worked, the behaviars of demonstrators, and the situation police and demonstrators face to face. The stuations they witnessed to other people are communicated willing to inform and as much informing.In this thesis, in the dates April 30, May 1 and 2 of 2007, 2008, 2009 and 2010 published and belonging in eight different media groups newspapers Akşam, Cumhuriyet, Evrensel, Hürriyet, Milliyet, Radikal, Sabah, Türkiye, Yeni Şafak and Zaman in May 1 celebrations in İstanbul Taksim square had been examined news about police practices, and had been determined by using the content analysis method.During this period in 10 different newspaper May 1 celebrations in İstanbul Taksim square have been identified total 451 news published about police practices. 451 news in terms of shape and content has been trying to solve, according to the years numbers and frequency of news published newspapers have been resolved, according to newspapers news are removed. With the coding table by the data obtained newspapers perspectives to celebrate May 1 in Taksim Square and the role of police have been trying to identify.