Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

2007-2010 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi Yoğun Bakım Bilim Dalında takip ve tedavi edilen kritik onkolojik olguların değerlendirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 338995 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Geliştirilen yeni antikansorojenler, kemik iliği nakli, erken yoğun bakım destek tedavisinin başlanması gibi yeni tedavi protokolleri ağır kanser hastalarına yaklaşımı büyük ölçüde değişikliğe uğratmış ve yoğun bakım ünitelerini onkolojik hastalar için son dönem tedavisi olmaktan çıkarmıştır. Çalışmaya, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalına ait Anestezi Yoğun Bakım Bilim Dalında Ocak 2007-Ocak 2010 yılları arasında, 24 saatten daha fazla süreyle takip ve tedavi edilen 179 kritik onkolojik hasta alınmıştır. Bu çalışma ile kritik onkolojik hastalarda mortaliteyi etkileyen prognostik faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma grubunun %68.2si erkek, %31.8i kadın ve %26.8i 70 yaş üzerindedir. SOFA ortalaması 5.5±3.5, APACHE II ortalaması 19.5±8.0, GKS skoru ortalaması 8.9±4.0 idi. Hastaların %68.7si klinik servislerden, %31.3ü acil servisten yoğun bakıma kabul edilmiştir. Çalışmaya alınan hastaların ortalama mekanik ventilasyon süresi 7.4±12.0 gün, yoğun bakımda kalış süresi ortalama 8.1±13.0 gün, hastanede kalış süresi ortalama 29±33.0 gün ve yoğun bakım sonrası hastanede kalış süresi 9.4±23.0 gün olarak saptandı. Çalışmaya alınan hastaların mortalite oranı %56.4 olarak saptanmıştır. Hastaların yoğun bakım mortalitesi açısından beraberinde mevcut hastalıklarının mortaliteyi etkilememesine rağmen yoğun bakım ihtiyacını belirleyen kabul nedenlerinin mortaliteyi anlamlı bir şekilde arttırdığı görülmüştür. APACHE II skoru, SOFA skoru, yoğun bakım takibi esnasında inotrop tedavisi ihtiyacı, ABY ve ARDS gelişimi mortalite ile ilişkili bulunmuştur. Hematolojik SOFA, istatistiksel olarak en çok anlamlılık gösterirken, karaciğer SOFA sadece lökopeni durumunda anlamlı çıkmıştır. Sonuç olarak, yoğun bakımda takip edilen kritik onkoloji hastaların prognozunu belirlemede prognostik skorlar rutin tedaviyi yönlendirecek kesinlikte olmamakla birlikte SOFA skorunu kullanılması en uygun yaklaşımdır.

Summary:

...