Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

2016

2008-2013 yılları arasında çocuk enfeksiyon hastalıkları bilim dalı'nda izlenen tüberküloz vakalarının retrospektif değerlendirilmesi

Retrospective study of tuberculosis patients followed by pediatric infectious diseases department from 2008 to 2013

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 447274

Tezi Bul
Özet:

Amaç: Bu çalışmanın amacı 2008-2013 yılları arasında merkezimizdeki pediatrik tüberküloz ve latent tüberküloz olgularının; klinik, radyolojik, mikrobiyolojik, laboratuvar sonuçlarını içeren demografik özelliklerini ve tedavi karakteristiklerini değerlendirmek olarak belirlenmiştir. Gereç ve yöntem: Çalışmaya alınan 236 çocuğun yaş ortalaması 94,39±58,73 ay olan olguların klinik özellikleri ve laboratuvar sonuçları retrospektif olarak incelendi. Tüberküloz hastalığı veya latent tüberküloz tanısı TDT, IGRA, PA akciğer grafisi, toraks BT, ARB ve kültür duyarlılık testleri kullanılarak konuldu. Bulgular: Yetmiş altı (33 kız/43 erkek) TB olgusunun 34'ü (%44,7) akciğer TB'u, 26'sı (%33,8) akciğer dışı TB ve 16'sı (%21,5) hem akciğer hemde akciğer dışı TB tanısı aldı. Akciğer grafisi ve toraks BT görüntülemelerinde en sık görülen imajlar sırasıyla %30 ve %64 olarak lenfadenopatiydi. En yaygın akciğer dışı tutulum 12 (%15,8) olgu ile lenf nodu TB'ydu. Temas öyküsü vakalarının 24'ünde (%31,6) tespit edildi. Mikrobiyolojik örnek alınabilen %54 olgunun %21'inde ARB ve %34'ünde kültür pozitifliği saptandı. İlaç dirençi ise olguların 6'sında (%7,9) mevcuttu. Takibi tamamlanan TB olgularının tedavisi başarı ile tamamlandı ancak izleminde %11,8'inde sekel gelişti. Yüz altmış (63 kız/ 97 erkek) latent TB tanısı alan olgunun %20'sinde aile taraması pozitif saptandı. TDT pozitifliği %91,9 saptanırken IGRA testi %19,4 idi. Belirsiz IGRA sonuçları %0,6 saptandı. Sonuç: TB olgularından temas öyküsü sıklığı LT olgularından daha fazlaydı. Ev teması ve yapılan taramalar TB'un kontrolu için çok önemlidir. Mikrobiyolojik tanı oranı dünya ile benzer şekilde düşük saptandı ve ilaç direnci açısından çocukluk TB'u hakkında sınırlı veri elde edilebildi. Bu konu ile ilgili daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır. Anahtar kelimeler: Tüberküloz, çocuk, Latent Tüberküloz, IGRA

Summary:

Aim: The aim of this study is to analyze the demographical attributes such as clinical findings; radiology, microbiology, and laboratory test results along with treatment characteristics of pediatric tuberculosis patients followed by our clinic from 2008 to 2013. Material and Methods: Clinical features and laboratory test results of 236 children included in our study with mean age of 94.39±58.73 months were analyzed retrospectively. Tuberculosis or latent tuberculosis diagnosis was made via Mantoux tuberculin skin test, interferon-gamma release assay (IGRA), posterior-anterior chest X-ray, thorax CT, sputum cultures for acid-fast bacilli and culture sensitivity tests. Indications: 34 (44,7%) pulmonary TB, 26 (33,8%) extra pulmonary TB and 16 (21,5%) both pulmonary and extra pulmonary TB diagnosis were made of 76 (33 female / 43 male) TB cases. Chest X-ray and thorax BT analyses showed 30% and 64% lymphadenopathies respectively. Most prevalent extra pulmonary involvement was lymph node TB with 12 cases (15,8%). History of contact with a TB patient was detected in 24 (31,6%) cases. 21% acid-fast bacilli and 34% culture sensitivity was detected in patients whom microbiological specimens were collected (54% of total cases). Drug resistance was detected in 6 (7,9%) of cases. Treatment of TB patients with completed follow-up was successful, however, 11,8% developed sequellae. Positive family screening results were obtained in 20% of 160 (63 female / 97 male) patient diagnosed as latent TB. 91,9% were positive on Mantoux tuberculin skin test and 19,4% on IGRA test. Indeterminate IGRA results were obtained in 0,6%. Conclusion: History of contact with a TB patient was more prevalent in active TB patients compared to latent TB patients. History of contact with a TB patient and medical screenings are with utmost importance in TB control. Microbiological diagnosis rate was found to be low which was similar with global rates and the drug resistance data of childhood TB was limited. Further research should be conducted in patients. Key words: Tuberculosis, Child, Latent tuberculosis, IGRA