Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Balıkesir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Maliye Anabilim Dalı

2008 küresel ekonomik krizinin Türkiye ve AB makro ekonomik dengelerine etkileri ve alınan önlemlerin değerlendirilmesi

The effects of 2008 global economic crisis into macroeconomic balances of Turkey and EU and evaluation of the measures taken

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 600963 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırmanın amacı, ABD kaynaklı finansal krizin kısa sürede küresel bir nitelik kazanmasının hem Türkiye, hem AB ekonomileri üzerindeki etkilerinin, bu etkilerin neden olduğu sonuçların başta bütçe dengeler olmak üzere, çeşitli ekonomik göstergeler aracılığıyla araştırılması, ABD merkezli krizin AB kapsamında nasıl bir Borç Krizine döndüğünün incelenmesi ve AB'nin bu kapsamda ortaya koyduğu çözüm önerilerinin analiz edilmesidir. Araştırmada yöntem olarak nitel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama yönteminden yararlanılmıştır. Bu amaçla konuyla ilgili ulusal ve uluslararası literatürde yer alan kitap, akademik dergi ve raporlar ile internet ortamında yer alan ulusal ve uluslararası internet siteleri ve interaktif sorgulama sistemlerinden elde edilen verilerden yararlanılmıştır. Araştırma kapsamında edinilen sonuçlara göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli bir mortgage kökenli finansal kriz olarak gelişen 2008 krizinin, ilerleyen dönemde küreselleşmenin etkisiyle yayılarak, 2009 yılında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bir Borç Krizini tetiklediği ortaya konmuştur. AB içinde ilk olarak finansal olarak en kötü durumdaki Yunanistan'ı etkileyen Borç Krizi, sonrasında Birlik içinde benzer yapıdaki ülkeleri de etkisi altına almış ve kriz daha da derinleşmiştir. Bu duruma önlem olarak AB, kendi içinde bazı çözüm mekanizmaları geliştirme yoluna giderek, Birlik içindeki sorunlu ekonomileri toparlama yoluna gitmiş, aynı zamanda bazı yapısal düzenlemelere giderek, olası krizleri engelleme yoluna gitmiştir. Ancak araştırma kapsamında görüldüğü üzere 2019 yılı itibariyle, her ne kadar krizin gözle görülür etkileri azalsa da, dolaylı etkilerinin devam ettiği görülmektedir. Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Mortgage Krizi, Borç Krizi, Avrupa Birli

Summary:

The purpose of this research, is to investigate the impacts of US-based financial crisis on Turkey and the EU economies in a short time, the cause of these effects, particularly budget balances via a variety of economic indicators and to search how the US-based that returned into a Debt Crisis in the EU and analyse of the suggestions of the EU. Qualitative research methods were used as descriptive scanning method. For this purpose, books, academic journals and reports in the national and international literature and data obtained from national and international websites and interactive inquiry systems on the internet were used. According to the results of the research, the 2008 crisis, which developed as a mortgage-based financial crisis in the United States (USA), was spread by the impact of globalization and triggered a debt crisis in the European Union (EU) countries in 2009. The Debt Crisis, which first affected Greece, the worst financial situation in the EU, then affected the countries of similar structure within the Union and the crisis deepened. As a precaution to this situation, the EU has taken the path of developing some solution mechanisms within itself, gathering the troubled economies within the Union, and at the same time going through some structural arrangements and preventing the possible crises. However, as seen in the scope of the research, as of 2019, although the visible effects of the crisis have diminished, the indirect effects of the crisis have continued. Key Words: Globalization, Mortgage Crisis, Debt Crisis, European Union