Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / İktisat Politikası Bilim Dalı

2016

2008 küresel finans krizi sonrası Afganistan'da uygulanan para politikalarının dış ticaret üzerine etkileri

Impacts of monetary policies on external trade after the 2008 global financial crisis implemented in Afghanistan

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 451685

Tezi Bul
Özet:

İktisat politikalarının başarılı ve istikrarlı olması için, finans yasaları, istikrarlı bir ekonominin önemli indikatörü olduğu bilinmektedir. Ayrıca, küreselleşme kavramı iktisat politikalarını ve finansal krizleri yakından etkilemektedir. Yapılmış olan bu çalışmanın amacı 2008 Küresel Finans Krizinin, Afganistan dış ticareti ve uygulanmakta olan para politikalarının nasıl etkilendiğini tahlil etmektir. ABD'de küresel krizin şiddeti, 2008 yılının son çeyreğinden özellikle Lehman Brothers'ın iflas ettikten sonra başlamıştır. Krize sebep olan nedenlerin başında, supprime Mortgage kredileri ve geride bırakılan ödenilemeyecek borçlar, faiz oranlarının yükseltilmesi ve gerisinden gelen deflasyon ile son olarak büyük yatırım bankalar ve şirketlerin iflaslarıyla sonuçlanmıştır. 2008 küresel finans krizi'nin artan etkileri Afganistan'ın yabancı yatırım seveyesi, dış ticareti üzerinde etkili olarak ülke ekonomisinin kırlganlığını artırmıştır. Kriz sonrasında tüm dünyada emtia fiytlarındaki düşüş petrol fiyatlarınında düşmesine neden olmuştur. Petrol fiyatlarındeki aşaga yönlü hareket Afgan ekonomisinin yurtiçi yatırımları üzerinde olumlu sonuçları gözlense bile yabancı (tüm dünyada) yatırım sevyesinin düşük olması, Afgan ekonomisinin dış ticaret açığını artırmıştır. Afganistan milli parası olan Afgani'nin dolar karşısında değer kaybetmesi, ithalatın ihracattan fazla (İthalat bağımlılığı) seyretmesi ile birlikte dış ticaret açığını daha da tetiklemiştir. Afganistan'da finansal araç kullanımının ABD ve Avrupa ülkelerindeki gibi yüksek seviyede olmamısı bu finans krizinin, finans sektöründe daha az sonuç doğurmuştur. Ancak reel sektör üzerindeki etkileri büyük boyutlu olmuştur. Afganistan'da finansal derinleşmenin istenilen düzeyde olmaması krizin etkilerini bertaraf etme noktasında para politikalarının etkinliğini azaltmıştır. Anahtar kelimeler: Finansal Küreselleşme, 2008 Krizi, Afganistan.

Summary:

In order to be the economic policies successful and stable, the finance laws are known as a crucial indicator of a stable economy. In addition, the concept of globalization closely affects the economic policy and financial crises. The aim of this thesis is to analyze how the 2008 global financial crisis affected the monetary policies being used and the external trade of Afganistan. The severity of the global crisis in the US began in the last quarter of 2008, particularly after the bankruptcy of Lehman Brothers. At the beginning of the causes of the crisis was the mortgage of supreme loans which have not been paid, the unpaid debts caused the deflation which is originated from raising interest rates and finally by raising interest rates and deflation coming from behind has resulted in the bankruptcy of major investment banks and the companies. 2008 growing influences of the global financial crisis being effective on the Afganistan's external trade as well as on the level of foreign investment has increased breaking of country's economy. The decline in commodity prices in the world after the crisis has led to a drop in oil prices as well. Even if positive results are observed on domestic investment of the Afghan economy because of the reduction in oil prices, due to the investment level being lower in the foreign (entire world), it has raised the external trade deficiency of the Afghan economy. Afghanistan's national currency Afghani, which depreciated against the dollar, with the tendency of exports are more than the imports (import dependency) has triggered the external trade even more . Due to the financial assets use not being at a high level in Afganistan compare to the US and European countries this financial crisis, the financial sector has led to less outlay. However, its impact on the real sector has been large. In Afghanistan,because of the lack of financial strengthening not being in the desired level, the point to eliminate the effects of the crisis has reduced the effectiveness of monetary policy. KEYWORDS: Financial Globalization, The 2008 Crisis, Afghanistan.