Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı

2013

2008 küresel finans krizi ve şirket mali tablolarına etkisi, İMKB 100 Endeksinde yer alan şirketlerin kriz performansına yönelik bir araştırma

2008 global financial crisis and the effects on company's financial statements, a research for crisis performance in IMKB 100 Index companies

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 342139

Tezi Bul
Özet:

Geçmişten günümüze tüm toplumlarda farklı alanlarda ve farklı büyüklüklerde krizler yaşanmıştır. Kriz kelimesi, fırsat ve tehdit kavramlarını bünyesinde barındırmakta ve gerçekten etkileri itibariyle bir taraf açısından büyük bir tehdit oluştururken diğer bir taraf açısından da değişik fırsat kapıları açmaktadır. Bu doğrultuda finansal krizler de ekonomiler üzerinde neden olduğu yıkıcı etkiler yanında düzeltici bir özellik de arz etmektedir. Diğer bir ifadeyle krizler fiili durumda yaşanan aksaklıkların ilgili birimler tarafından önlenmemesi sonucunda ortaya çıkan zoraki düzeltmeler olarak da ifade edilmektedir. Finansal krizlerin etkilerinin derin olması, ülkelerin siyasi, ekonomik sosyal unsurlarını köklü bir biçimde etkilemesi, krizlerin açıklanmasını ve krizlere neden olan unsurların ortaya çıkarılmasını zorunlu hale getirmiştir. Finansal krizlerin bilinen ve literatürde geçen en önemlisi olan Büyük Buhran? dan bu yana çeşitli ülkelerde birçok farklı kriz yaşanmış ve Küresel Finans Krizi olarak adlandırılan son kriz de etkileri ve sonuçları itibariyle önemli bir yer tutmuştur. Bu çalışmada ilk olarak, kriz kavramı ve türleri ile finansal krizleri açıklamaya yönelik modellere yer verilmiş, Dünya? da ve Türkiye? de yaşanan krizler ve bilhassa Küresel Finans Krizi detaylı bir şekilde incelenmiş ve mali tablo verilerinin yorumlanmasına ilişkin analizlere yer verilmiştir. Çalışmada en son olarak Küresel Finans Krizi? nin İMKB 100 Endeksi?nde yer alan şirketleri ne şekilde etkilediği araştırılmıştır. Araştırmanın yöntemi, T Testi ve Sıra Korelasyon analizi olup inceleme kapsamındaki şirketlere ilişkin veriler ayrıntılı olarak yorumlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Kriz, Mortgage, Hedge Fon, Menkul Kıymetleştirme, Risk

Summary:

From the past to today, there have been many crises in all societies, in different fields and too different extents. The word ?crise? embodies both the terms of opportunity and threat. As a matter of fact, while a crisis constitutes a threat, with its effects on one side, it also opens some doors for new chances. And in this manner, in addition to the destructive effects on economies, financial crises have reformative characteristics. In other words, crises are forced revisions that can not be prevented by the relevant agencies in an actual state. Having profound radicalizing effects by influencing the countries political, social and economic elements, it has been a prerequisite to reveal and figure out the actual causes of any particular financial crisis. Since ?The Great Depression,? which is one of the most well known crises, we have experienced many different crises. The last crisis, called ?The Global Financial Crisis,? takes an important place given the enormity of its effects and results. In the first part of the research we are going to look at the models that explain the term ?crisis?, the kinds of crises and specifically financial crises. The data accumulated of the crises that broke out in Turkey and ?The Global Crise?, including the financial statements have been analysed and interpreted in detail. We have finally studied the effects of Global Finance crise on companies in IMKB 100 Index. The method of the research are serial correlation and t test analyzes and the studied companies data outcomes have been interpreted. Key Words: Crisis, Mortgage, Hedge Fund, Securitization, Risk