Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı

2008 küresel finansal krizinin ABD, Avrupa Birliği, Türkiye ve Makedonya üzerine makroekonomik etkileri

The macroeconomic effects of 2008 global financial crisis on the USA, European Union, Turkey and Macedonia

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 448042 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

2008 küresel finansal krizi, dünya genelindeki etkilerinden dolayı şimdiye kadar yaşanmış büyük ekonomik krizlerin başında gelmektedir. 2007 yılı ortalarında, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nde konut kredisi piyasasında yaşanan aksaklıklar sonucu ortaya çıkan 2008 küresel finansal krizi, patlak verdiği 2008 yılı Eylül ayından sonra, kısa sürede dünyadaki finansal piyasaları etkilemiş, sonrasında ise reel piyasalarda da büyük bir tahribata yol açmıştır. Finansal krizin bu kadar hızlı yayılmasının nedeni; özellikle 1990'lı yıllardan itibaren sermaye hareketlerinin serbestleşmesi ve ekonomik küreselleşmenin tüm dünya ekonomilerini kapsayacak şekilde artmasıdır. Bu çerçevede çalışmada, 2008 yılında meydana gelen küresel finansal krizinin ABD, Avrupa Birliği (AB), Türkiye ve Makedonya ekonomileri üzerine etkileri, kriz öncesinde ve sonrasında makroekonomik göstergeler ışığında karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda çalışmada adı geçen ekonomiler için krizden etkilenme derecelerinin ve toparlanma süreçlerinin farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Summary:

2008 Global Financial Crisis, due to the effects experienced in general is one of the greatest economic crisis in the world. Resulting from disruptions in the United States (US) mortgage market in mid-2007, Global Financial Crisis after September 2008 have affected the global financial markets and caused a great havoc in the real market. Why so fast spread of the financial crisis; particularly the liberalization of capital movements since the 1990s, and to cover the entire world economy is increasing economic globalization. In this context, in this study the effects of the Global Financial Crisis occurred in 2008 on the US, the European Union (EU), Turkey and Macedonia economies, before and after the crisis has been comparatively analyzed in the light of the macroeconomic indicators. The study results showed that the impact of the crisis to other countries and vary of recovery.