Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / İktisat Teorisi Bilim Dalı

2016

2008 küresel finansal krizinin Türkiye ekonomisine etkileri

The effects of 2008 global financial crisis on Turkish economy

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 451502

Tezi Bul
Özet:

Küreselleşmenin hız kazandığı 1980'li yıllardan itibaren finansal krizler daha sık karşımıza çıkmaktadır. Bölgesel ya da sektörel olarak ortaya çıkan krizler, piyasa-ların derinleşmesi ve birbirine daha bağımlı hale gelmesi sonucunda çok geniş alanlara yayılabilmektedir. 2008 yılında Amerika'da konut piyasasında başlayan kriz, kısa sürede önce Amerikan ekonomisinin tamamına ardından da küresel bir boyut kazana-rak dünya finansal sistemine sirayet etmiştir. Kriz, her ne kadar dünyanın en büyük ekonomisinde ortaya çıkmış olsa da, gelişmekte olan ülkelerde de önemli boyutlarda hissedilmiştir. Türkiye'de finansal sistemin Amerika'daki kadar derin olmaması ve 2001 krizi sonrasında yapılan reformlar nedeniyle küresel kriz daha farklı boyutlarda ya-şanmıştır. Dönemin ekonomi politikalarını belirleyen otoritelerin aksine kriz Türki-ye'yi teğet geçmemiş ve derinden etkilemiştir. Türk finans kesiminde güçlü denetim mekanizmalarının varlığı krizin bu alanda daha az hissedilmesine neden olurken, dün-ya genelinde ticaret hacminin düşmesi özellikle üretim ve ihracat alanında olumsuz etkiler yaratmıştır.Çalışmada döviz kurları, dış ticaret verileri, tüketici güven endeksi, faiz ve büyüme oranları gibi temel makro ekonomik veriler incelenerek Türkiye'nin krizden en çok etkilendiği alanlar üzerinde bir analiz yapılmıştır.

Summary:

Since 1980s, when globalization has accelerated significantly, financial cri-ses have occurred much more frequently. As a result of financial deepening across markets and as markets become more dependent on each other, regional or sectoral crises tend to spread further. In 2008, financial crisis that commenced in American Housing Market, spread quickly first to the entire U.S. economy, then went global and infected the global financial system. Although the crisis originated in the U.S, the world's largest economy, it had profound impacts on developing countries. Since Turkey's financial system is not as deep as United States' and due to the reforms adopted in 2001, Turkey experienced the global crisis in a different way. Unlike it was stated by the authorities, which made economic policies in that period, Turkey did not see least damage from the crisis, in fact was hit hard by it. While presence of strong control mechanisms in the Turkish financial sector causes the crisis to be felt less in this sector, the shrinkage in the world trade volume influenced especially manufacturing and export sectors negatively. In this study, by examining basic macroeconomic data such as exchange rates, international trade data, consumer confidence index, interest and growth rate an analysis is done on the Turkey's mostly affected sectors.