Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / İktisat Bilim Dalı

2008 küresel krizi: Bir oyun teorisi simülasyonu

2008 global crisis: Simulation of a game theory

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 571786 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

1960 ve sonrası yıllarda etkinliği fark edilen küreselleşme ile ekonomik bağımlılıklar ve ülkeler arasında etkileşimlerin arttığı görülmüştür. Küreselleşmenin bir sonucu olan 2008 Küresel Krizi; her ülke ekonomisinde farklı oluşumlara sebep olmuştur. Bu çalışmanın amacı; 2008 Global çıkmazının getiri ve götürülerini incelerken Oyun Teorisi'nden yararlanmak, ülke ekonomileri ve ortak pazar için hangi hamlelerin nelere sebebiyet vereceğini analiz etmektir. Çalışmada; Oyun Teorisi'nin Mahkumlar Çıkmazı tekniği olan şeytanın çocukları-Kızgın melekler kurgusu üzerinden ABD, AB, Yunanistan, Türkiye oyuncuları ile simülasyon gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda; ekonomilerin ani bir sıkıntı anında ekonomilerinin birbirleri ile ilişkili olduğu anlaşılmış ve söz konusu ülkelerin 2008 Krizi karşısında gerçekleştirdiği hamlelerin kendi ekonomileri ve ortak pazar için olumlu stratejiler olduğu saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Küresel Ekonomi, Kriz, 2008 Küresel Krizi, Oyun Teorisi, Mahkumlar Çıkmazı, Üstünlük Sağlama Oyunu

Summary:

In the 1960s and onward, global dependence and interactions between countries increased. The 2008 Global Crisis, as a result of globalization; each country emerged as different formations in the economy. The aim of this study is to take advantage of the Game Theory in analyzing the returns and benefits of the 2008 global deadlock what moves would lead to the country's economies and the common market. In the study; Game Theory of Prisoners Dilemma techniques children of the devil-Fi hot angels out of the US, EU, Greece, Turkey conducted a simulation with the players. As a result of the study, in the event of a sudden hardship of the economies, it is understood that their economies are related to each other and it is determined that the moves of these countries against the 2008 crisis have positive strategies for their economies and common market Keywords: Globalization, Global Economy, Crisis, 2008 Global Crisis, Game Theory, Prisoners' Dilemma, Superiority Game