Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Bölümü / İşletme Anabilim Dalı / Muhasebe Bilim Dalı

2008 küresel krizinin bankaların kredi politikalarına etkileri ve mali analize yansımaları

The impacts of 2008 global economic crises on credit policies of banks and financal analyses

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 258085 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

2008 yılında dünya ,adına morgtage krizi denilen küresel bir krizle karşılaştı.ABD `de 2007 yılında yaşanan finansal dalgalanma, kısa sürede bir çok dünya ülkesini etkisine alarak küresel çaplı bir krize dönüşmüştür.Bu krizin temel nedeni ,risk oranı yüksek tutulan ve denetim mekanizmasındaki zayıflıklar nedeni ile yatırımcıya riskleri göz ardı edilerek sunulan finansal türev ürünlerinin piyasada yarattığı kaostur. Yaşanan bu kriz dünyada büyük çaplı ve uzun vadeli likidite sorununa sebep olmuştur.Ticaretin fonlanmasındaki en büyük aracı kesim olan bankalar ,Basel Sermaye Uzlaşısı ile başlayan kredi politikalarındaki köklü değişimleri ,,2008 küresel krizi ile birlikte pekiştirmişlerdir.Bu çalışmada küresel kriz,bankaların kredi politikaları ve kredi değerlemesinde kullandıkları mali analiz yöntemleri örneklerle incelenmiştir.

Summary:

In 2008, the world faced a global crisis named mortage crisis. The finacal wave started in USA in 2007 and short after it effectted many countries and become a global crisis. The main reason of the crisis, chaos that was caused the high risky financial products that was presented to the customers. This crisis caused long time and grand size liquidity problem. Banks , the biggest agent of the trade funds, has changed their credit policies which bas began with Basel Capital Approachement. This case has been strengthen with global crisis in 2008.Global crisis, Bank?s Credit Policies, the financial analysis that was used by bank for the credits valuing has been analysed in this study.