Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

2008 sonrası Avrupa'da toplumsal hareketler ve sol partiler: Yunanistan ve İspanya örneği

Social movements and left-wing parties in europe after 2008: The cases of Greece and Spain

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 589855 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABD'deki 2007 – 2008 ekonomik krizi ve bunu izleyen Avrupa borç krizi hem ABD'de hem de Avrupa'da önemli siyasal değişikliklere neden oldu. Farklı Avrupa ülkelerindeki kemer sıkma politikaları karşıtı hareketler, kendi hükümetlerine karşı mücadele ettiler. Var olan demokratik mekanizmaların eleştirisi ile ekonomik statükonun eleştirisi birlikte ilerledi. Bu çalışmanın amacı, toplumsal hareketler ile bazı siyasi partilerin –SYRIZA ve PODEMOS'un– arasındaki ilişkiyi incelemektir. İlk olarak Avrupa'nın ikiz krizleri, temsil krizi ve ekonomik kriz kısaca açıklanmıştır. İkinci olarak, bu ülkelerdeki farklı toplumsal hareketler, meydan işgali hareketlerine vurgu yapılarak ele alınmıştır. Üçüncüsü, SYRIZA ve PODEMOS'un tarihsel gelişimi incelenmiştir. Son olarak SYRIZA ve PODEMOS'un siyasal programı, örgütlenme modeli ve toplumsal hareketlerle ilişkisi karşılaştırmalı bir yaklaşımla ele alınmıştır. Anahtar Sözcükler: SYRIZA, PODEMOS, Temsil Krizi, Ekonomik Kriz, Toplumsal Hareketler, İşgal Et

Summary:

Economic crisis of 2007 – 2008 in US and subsequent European debt crisis led to important changes in both US and Europe. Anti-austerity movements in different European countries struggled against their governments. Criticism of existing democratic mechanisms and economic status quo went hand in hand. The aim of this study is to examine the relationship between social movements and certain political parties; namely SYRIZA and PODEMOS in Greece and Spain respectively. First, the twin crisis of Europe; the representation crisis and the economic crisis is briefly described. Secondly, various social movements in these countries, with a special emphasis on square occupation movements, are examined. Thirdly, the historical development of SYRIZA and PODEMOS is analyzed. Finally, the relationship between these parties and social movements are studied with a comparative approach along with their political programmes and organization models. Keywords: SYRIZA, PODEMOS, Crisis of Representation, Economic Crisis, Social Movements, Occupy