Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

2009-2011 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Hakültesi anestezi yoğun bakım bilim dalında takip ve tedavi edilen akut akciğer hasarlı olguların değerlendirilmesi

Evaluation of acute lung injury cases followed-up and treated in department of intensive care unit of medical school of Akdeniz University between 2009 and 2011

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 307873 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Akut akciğer hasarı ve şiddetli formu akut respiratuar distres sendromu yoğun bakımlarda sık görülen, yüksek mortalite ve morbidite ile seyreden bir sendromdur. Biz bu çalışmada ALI/ARDS nedeniyle takip ettiğimiz olgularda mortalite oranını ve mortaliteye neden olan risk faktörlerini saptamayı amaçladık. Ocak 2009 Ocak 2011 yılları arasında ALI/ARDS tanısı ile takip edilen 83 olgu çalışmaya alındı. Olgular altta yatan hastalıkları, pulmoner ve nonpulmoner organ yetersizliklerinin şiddeti, uygulanan respiratuar destek ve yapılan girişimler açısından retrospektif olarak değerlendirildi. Seksen üç olgunun 45i (%54) yoğun bakımda kaybedildi. Ortalama (interquartile range) mekanik ventilasyon, yoğun bakımda ve hastanede kalış süreleri sırasıyla 16 (7-28), 18 (8-32) ve 24 (11-45) olarak bulundu. Mortaliteye neden olan risk faktörleri olarak ise; ileri yaş, altta yatan ciddi bir hastalığın olması, yüksek APACHE II skoru, düşük PaO2/FiO2, yüksek tidal volüm, kardiyovasküler yetersizlik ve asidoz saptandı. Sonuç olarak, yoğun bakım teknolojisindeki gelişmelere ve ALI/ARDSnin anlaşılması konusundaki ilerlemelere rağmen mortalite halen yüksek seyretmektedir. Mortaliteyi etkileyen en önemli faktör ise altta yatan ciddi bir hastalığın varlığıdır.

Summary:

Acute lung injury and its severe form acute respiratory distress syndrome is a frequently seen in intensive care units that result in high morbidity and mortality. In this study, we aimed to determine the risk factors causing high morbidity and mortality in patients with ALI/ARDS. Eighty-three cases followed up for ALI/ARDS between January 2009 and January 2011 were included in this study. Cases were evaluated retrospectively for underlying diseases, severity of pulmonary and nonpulmonary organ failures, applied respiratory support and interventions. Forty-five of 83 patients (54%) died in intensive care unit. Median mechanical ventilation (interquartile range), length of intensive care stay and length of hospital stay were 16 (7-28), 18 (8-32) and 24 (11-45) respectively. Older age, underlying advanced disease, higher APACHE II scores, lower PaO2/FiO2 levels, higher tidal volumes, cardiovascular failure and acidosis were determined to be risk factors associated with mortality. As a result, despite the technological advances in intensive care units and progresses in understanding ALI/ARDS, mortality still remains high. The leading cause affecting mortality is a serious underlying disease.