Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Pamukkale Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Adli Tıp Anabilim Dalı

2010-2016 yılları arasında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başvuran cinsel istismar ve cinsel saldırı olgularının adli tıp yönünden değerlendirilmesi

Evaluation of sexual abuse and sexual assault cases in term of forensic medicine who fere referred to Pamukkale University Faculty of Medicine department of forensic medicine between 2010-2016

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 508459 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Şiddet ve suç insanlık tarihi kadar eski iki kavramdır. İnsan psikolojisinde cinsellikle birlikte en güçlü iki dürtüden biri olan saldırganlık ve onun sonucu şiddet, toplumda pek çok boyutta gözlemlenen bir olgudur. Şiddetin başta biyolojik, psikolojik ve sosyolojik olmak üzere pek çok nedeni bulunmaktadır. Suç ise, en önemli toplumsal problemlerimizden biri olmasına karşın, anlaşılması en zor olan sorunlardan birisidir. 21. yüzyılın başlamasıyla, "suç" en önemli problemlerden birisi olmuştur. Suçun kökeni yalnızca bireysel değil, aynı zamanda toplumsaldır. Bireyler suç işler, fakat suçun ne şekilde işleneceğini belirleyen, bireylerin sosyal geçmişi, altyapısıdır. Bu anlamda, şiddet ve suç multidisipliner boyutta ele alınması gereken bir konudur. Cinsel suçlar, insanlık var olduğundan beri, kültür, dini inanç, sosyoekonomik düzey, rejim farkı olmaksızın, bütün toplumlarda görülebilen, insana yönelik suçlar içerisinde en ağır suçlardan birisi olarak değerlendirilmektedir. Cinsel suçlar, cinsel amaçlı ve hedeflenen kişinin isteği dışında yapılan hareketleri kapsamaktadır. Cinsel suçlar, en çok kadınlar olmak üzere, çocuklara ve erkeklere yani bütün insanlara yönelen, genellikle erkekler tarafından işlenen bir suçtur. Ülkemizde ve birçok ülkede yapılan çalışmalar yüksek sayıda cinsel suç işlendiğini göstermektedir. Bildirilenlerin toplam olgulara oranının yarıdan az olduğunun çeşitli araştırmalarda ortaya konan bir olgu olduğu göz önüne alındığında, ne denli ciddi bir problem olduğu anlaşılacaktır. Bu çalışmada; bölgemizdeki cinsel suçlardan yola çıkarak, her toplumda görülebilen, mağdurun yakınlarını ve tüm toplumu etkileyen, özellikle son yıllarda şiddet suçları arasında en hızlı artış gösteren cinsel suçların adli tıp açısından ve aynı zamanda kriminolojik, sosyolojik, psikolojik açılardan da geniş bir bakış açısıyla ele alınıp bu suçun nedenlerinin ve yaklaşım yöntemlerinin irdelenmesi ve benzer çalışmalara farklı bakış açısıyla destek sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaçla; 2010-2016 yılları arasında adli makamlarca Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderilen ve Adli Tıp, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ile Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalları tarafından oluşturulan adli heyet tarafından değerlendirilen cinsel saldırı ve cinsel istismar vakalarının sosyodemografik açıdan ve adli tıp açısından değerlendirilmesi, yurtiçi ve yurtdışı benzer çalışmalarla karşılaştırılması, aynı zamanda konuya kriminolojik, sosyolojik, psikolojik, felsefi açıdan yaklaşılması amaçlanmıştır. Anahtar kelimeler: Suç, şiddet, kriminoloji, cinsel saldırı, cinsel istismar

Summary:

Violence and crime are two concepts as old as human history. Aggression and its resulting violence, one of the two most powerful forces in human psychology in general, are an observed phenomenon in many dimensions in society. Violence has many causes, primarily biological, psychological and sociological and crime is one of the most important social problems, but it is one of the most difficult problems to understand. By the beginning of the 21st century, "crime" was one of the most important problems. The root of crime is not only individual but also social. Individuals commit crimes, but it is the social background of individuals, the infrastructure that determines the way in which the crime is committed. In this sense, violence and crime is a subject that needs to be addressed in a multidisciplinary dimension. Sexual crimes are regarded as one of the most grave crimes in human crime, which can be seen in all societies, without regard to culture, religious belief, socio-economic level, regime, since humanity existed. Sexual offenses include sexual acts and actions taken by the intended person. Sexual crime is a criminal offense committed mostly by men against mostly women, children and men. Studies in our country and in many countries show that a high number of sexual crimes have been committed. Given that there is a fact that the reported proportions of the reported cases are less than half of the total cases, it will be understood that what is a serious problem. In this study; our aim is by starting to examine sexual crimes in our region, examination of sexual crimes that can be seen in all societies, which affects the victims' relatives and the whole society, especially the sexual violence which has increased most rapidly in recent years, from the perspective of forensic medicine and also aimed to examine the causes of crime and approach methods and to support them with similar perspectives by taking a broad view on criminological, sociological and psychological aspects from the same point of view. For this purpose; we planned evaluation of sexual abuse and sexual assault cases in term of forensic medicine who were referred to Pamukkale University Faculty of Medicine Department of Forensic Medicine Between 2010-2016. At the same time, it is aimed to compare the domestic and foreign studies with similar works and also to approach the subject in terms of criminological, sociological, psychological and philosophical aspects. Keywords: Crime, violence, criminology, sexual assault, sexual abuse