Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı / Avrupa Çalışmaları Bilim Dalı

2013 Gezi̇ Park protests in Turkey and their effects on Turkey's accession process to the EU: critical discourse analysis of the diverse statements of political decision makers on these protests

Türkiye'deki 2013 Gezi Parkı eylemleri ve bu eylemlerin Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine etkileri: Politik karar vericilerin bu eylemlerle ilgili yaptığı çeşitli açıklamalarının eleştirel söylem analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 363352 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study aims to search on whether the Gezi Park Protests in May and June 2013 in Turkey and the statements of the political decision-makers in Turkey, the European Union (EU) Institutions and the EU Member States have affected Turkey's accession process to the EU. For this aim, the prominent statements of the political decision-makers in Turkey, the EU institutions and Member States about the Gezi Park protests in the Turkish press are analyzed. In decision making process, political decision makers have a certain degree of importance which depends on the political culture of a country. While political decision-makers in Turkey are quite effective both in the decision-making process in government and their parties with a top down process, the political decision makers in many countries which are member states to the EU are less dominant because of a bottom up process in Western Europe. This difference in the decision-makers in political culture of Turkey also shows itself in her foreign policies and relations. When Turkey's EU journey is also examined, individual dominant effects of prominent political decision makers in their times such as Tansu Çiller, Bülent Ecevit and Recep Tayyip Erdoğan are clearly recognized. During the Gezi Park protests which are analyzed in the scope of the New Social Movements theory in this thesis, the same individual and dominant effects of the prominent decision maker in Turkey who is Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan were also seen despite different manners and statements of other important political decision-makers in Turkey such as Abdullah Gül and Bülent Arınç. These kinds of dominant effects of Prime Minister are analyzed through his statements about the protests with the Critical Discourse Analysis as the methodology of the thesis. After the protests and Turkish political decision makers' statements, decision-makers' statements in the EU institutions and the EU member states are also critically analyzed. Throughout the thesis, reports from different sources on the Gezi Park protests, news in Turkish mainstream media organizations and the questionnaires that the protestors filled during the events are used as well as reviewing relevant academic writings. At the end, whether Turkey's accession process has been affected by the Gezi Park protests and decision makers' statements are distinctively evaluated in terms of the short and long term.

Summary:

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de 2013 yılının Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleşen Gezi Parkı eylemleri ile Türkiye'deki, Avrupa Birliği (AB) kurumlarındaki ve AB üye ülkelerindeki politik karar vericilerin eylemlere yönelik ifadelerinin, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine etkisi olup olmadığını araştırmaktır. Bu amaç için, Türkiye'deki, AB kurumlarındaki ve AB üye ülkelerdeki politik karar vericilerin Gezi Parkı protestoları ile ilgili Türk basınında öne çıkmış ifadeleri incelenmektedir. Karar verme süresince, ülkenin politik kültürüne bağlı olarak politik karar vericiler belli bir öneme sahiptir. Türkiye'deki karar vericiler tepeden tabana yönlü karar verme sürecinde oldukça etkili iken, AB üyesi önemli ülkelerdeki karar vericiler Batı Avrupa'da tabandan yukarıya yönlü karar verme süreci ile politik kültürü dolayısıyla daha az ön plandadırlar. Türkiye'nin politik kültüründeki bu farklılık kendini ülkenin dış politikalarında ve ilişkilerinde de göstermektedir. Türkiye'nin AB yolculuğu incelendiğinde, Tansu Çiller, Bülent Ecevit ve Recep Tayyip Erdoğan gibi kendi zamanlarının önde gelen politik karar vericilerin baskın bireysel etkileri açıkça gözlenmektedir. Bu tezde Yeni Toplumsal Hareketler teorisi ile incelenen Gezi olayları süresince Bülent Arınç ve Abdullah Gül gibi diğer önemli karar vericilerin farklı tavırlarına ve ifadelerine rağmen Türkiye'nin en etkili karar vericisi olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da benzer bireysel etkileri görülmüştür. Bireysel olarak, Başbakan'ın bu çeşit baskın etkileri, Gezi protestolarıyla ilgili açıklamalarıyla tezin metodolojisi olan Eleştirel Söylem Analizi yoluyla analiz edilmektedir. Protestolar ve Türk politik karar vericilerin açıklamalarından sonra, AB kurumları ve AB üye ülkelerindeki karar vericilerin açıklamaları da eleştirel olarak analiz edilmektedir. Tez boyunca, ilgili akademik yazıların incelenmesinin yanında, Gezi Parkı protestoları üzerine değişik kaynaklardan raporlar, Türk ana akım medya organizasyonlarındaki haberler ve olaylar sırasında protestocuların doldurduğu anketler kullanılmıştır. Tezin son bölümünde, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin Gezi Parkı protestolarından ve karar vericilerin açıklamaları sebebiyle etkilenip etkilenmediği kısa ve uzun vadede olmak üzere ayrı ayrı değerlendirilmiştir.