Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı

2016

2014-2015 TEOG sınavına ilişkin paydaş görüşleri ile öğretmen yapımı testlerle olan ilişkisi

Relationship between basis of stakeholders opinion about TEOG with teachers making test in 2014-2015

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 436742

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışmanın amacı MEB tarafından belirlenen amaçlar doğrultusunda merkezi olarak uygulanan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavının amaçlarına ne derece ulaştığını ortaya çıkarmaktır. MEB'in TEOG ile birlikte özellikle sınav kaygısını azaltmak, okul dışı kurumlara olan ihtiyacı azaltmak ve öğrencileri sportif faaliyetlere yönlendirmek amaçları üzerinde yoğunlaştığı görülmüştür. Bu amaçlar ve MEB'in amaçlarını sıraladığı rapor, çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Buradan hareketle sınav sistemindeki değişiklikten etkilenen ve aynı zamanda sınav paydaşları olan öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerden oluşan 51 kişilik örneklem grubu ile görüşmeler yapıldığından ve çalışmaya dâhil olan okulların 8.sınıf öğrencilerinin tamamının TEOG puanları ile öğretmen yapımı sınav puanları arasındaki ilişki incelendiğinden araştırma da karma yöntem kullanılmıştır. Diğer taraftan çalışmanın 51 kişilik amaçsal ölçüt örneklemini devlet başarılı, devlet başarısız ve özel ortaöğretim okullarında bulunan toplam 15 öğrenci, 15 veli, 18 branş öğretmeni ve 3 yönetici oluşturmaktadır. Okullardan eşit sayılarda seçilen örneklemlerden yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilen nitel verilerin analizinde betimsel analiz, öğretmen yapımı sınavlar ile TEOG sınavına ait nicel verilerin arasındaki ilişkiyi incelemek için Pearson Korelason analizi kullanılmıştır. Bulgular genel olarak değerlendirildiğinde sınav sisteminin kaygıya neden olduğu sınav sayısının iki defa oluşunun iki defa kaygıya neden olduğu ancak ikinci sınavın varlığından dolayı stresin biraz azaldığı, telafi sınavının varlığının olumlu olduğu ancak sınav paydaşlarına göre asıl sınav ve telafi sınavının eşit güçlükte olmadığı ve telafi sınavına giren öğrencilerin daha avantajlı olduğu, okul dışı kurumlara olan ihtiyacın sınav müfredatının yetişmesi zorunluluğu, sınıfların kalabalık olması ve okul dışı kurumlara yönelik algının varlığından dolayı arttığı, okul-veli arasındaki ilişkinin değişmediği, öğrencilerin ders çalışmaktan kendilerini tanıma fırsatı bulamadığı bundan dolayı sportif faaliyetlere vakit ayıramadığı ve son olarak hesaplanan yerleştirme puanının adil hesaplanmadığını ve sınavın adiliyetine güvenmedikleri görülmüştür. Ayrıca öğrenciler dışındaki paydaşlar merkezi yapılan iki sınavın 3 sınavlı derslerin 2. sınavı olması ile öğrencilerin 3. sınava olan motivasyonun azalttığını bu yüzden derslere motive olmadıklarını dile getirmiştir. Başarılı devlet okulunda öğretmen yapımı birinci sınavlar ile TEOG arasındaki ilişkinin daha yüksek çıkması bu bulguyu desteklemektedir. Başarısız devlet okulunda son sınavların TEOG ile daha yüksek korelasyon göstermesi son sınav notlarının TEOG'a benzetildiğini bu durumunda birinci sınavın TEOG'tan uzak olduğunu ve son sınav notlarının TEOG'a benzetildiğini göstermektedir. Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, TEOG sistemi bazı amaçlarına ulaşırken bazı amaçlarına ulaşamamıştır. Bu durumda amaçlar ve uygulamalar yeniden gözden geçirilerek paydaşların tamamında olmasa bile çoğunluğunda bu amaçlara ulaşılması sağlanabilir.

Summary:

The goal of this study is to investigate in how far TEOG reaches its goals. MEB and TEOG aim to decrease the stress for tests, to decrease the need for institutions outside school and to lead students to sportive activities. According to the results of the study (pearson correlations analyses) the testsystem is giving tension and the fact that there are two testsitions is giving double tension. However the fact that there is a second possibility for making a test is decreasing the anxiety. Also it appears that the origibal test and the reaxamination are not evenly difficult, students who make the reaximantion are more advanteged, classrooms are more full, relations between school and parents is not changing, and students are working so hard that they dont have time to know themselves better and therefore dont create time for sportive activities. Conclusions are that in succesful schools (devlet okulu) the first examinations have strong correations with TEOG. In less succesful schools the reaximantions are more stronlgly correlated with TEOG. This means that the testresults of reaximantions looks more like TEOG. In general, TEOG has reached some of its goals, but not all.