Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

2017

2015-2016 tarihleri arasında genel pediatri bilim dalına başvuran vakalarda vücut kompozisyon analizi ve vitamin D düzeyinin incelenmesi

the body composition analysis and vitamin D level examination in the cases applying to the general pediatrics department between 2015-2016

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 477997

Tezi Bul
Özet:

Giriş ve Amaç: Malnütrisyon günümüzde vücut kitle indeksinin aşırı fazla ve az olması şeklinde tanımlanmaktadır. Her ikisi de dünya çapında önemli bir sağlık sorunudur. Kemik kitlesi oluşumunda başta genetik özellikler olmak üzere, konstitüsyonel ve nutrisyonel faktörler, yaşam şekli, fiziksel aktivite, hormonlar gibi çevresel faktörlerin sorumludur. Normal kemik mineral dengesinin sürdürülmesinde başlıca rol oynayan D vitamini vücudumuzun pek çok yerinde önemli görevleri olan bir vitamindir. D vitamini düzeylerinin incelenmesi çocuklarda malnütrisyonun değerlendirilmesinde önemlidir. Çalışmamızda, Genel Pediatri Bilim Dalı'na başvuran olguların nütrisyonel durumlarını ve 25(OH) D vitamini düzeylerini belirlemek ve aralarındakı ilişkiyi ortaya koymak amaçlandı. Yöntem: Çalışmaya 2015-2016 yılları arasında Genel Pediatri Bilim Dalı'na başvuran 279 olgu alındı. Tüm olgulara İn-body 230 cihazı ile vücut kompozisyon analizi yapıldı, nütrisyonel antropometrik ölçüm ve indeksler ile BİA verileri değerlendirildi. Olguların düşük, normal, fazla tartılı ve obezite oranları belirlendi. Yetersiz beslenen, obez, halsizlik, yorgunluk, ekstremite ağrıları gibi yakınmaları olan olgularda istenmiş olan serum 25(OH) D vitamini düzeyi incelendi. Boy, tartı, VKİ'leri belirlendi. D vitamini, cinsiyet ve yaşlara göre ilişkileri incelendi, korelasiyon analizi yapıldı. Olguların malnutre (obez ve düşük tartılı olanlar) olanları diyetisyene yönlendirildi. Çalışmada elde edilen verilerin değerlendirilmesinde istatistiksel analiz için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) paket programı 24,0 versiyonu kullanıldı. P<0,05 olması anlamlı kabul edildi Bulgular: Çalışmaya 123'ü kız (%44,1), 156'sı erkek (%55,9) olmak üzere toplam 279 olgu alındı. Çalışmaya katılan tüm çocukların yaşları 2 ile 17 yıl arasında değişmekte olup, ortalama 10,0 ± 3,6 yıl olarak saptanmıştır. Çalışmamızda 106 olgunun 25(OH)D vitamini düzeylerine bakılmıştı. Çalışmaya katılan olguların D vitamini düzeyi ortalama 23,3±12,0 (5,20-64,4) ng/ml saptandı. Çalışmaya katılan olguların %18,6'ı (n=52) zayıf, % 47,3'ü (n=132) normal, %14,7'si (n=41) fazla tartılı ve %19,4'ü (n=54) obezdi. Düşük, normal, fazla tartılı ve obez olguların ortalama D vitamini düzeyi sırasıyla 22,9±13,5 ng/ml; 25,8±11,8 ng/ml; 20,7±7,76 ng/ml ve 17,9±9,69 ng/ml bulundu. Olgularda obezite arttıkça D vitamini düzeyinin azaldığı görüldü, ancak aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Çalışmaya katılan tüm olguların cinsiyete göre BİA verileri karşılaştırıldığında vücut su, protein, mineral, yağsız ağırlık miktarı, kas ve vücut yağ kitlesi arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede fark (p<0,05) saptandı. VKİ(SDS) sınıflandırmasına göre BİA verileri karşılaştırıldığında; Vücut su, protein, mineral, yağsız ağırlık miktarı, kas ve yağ kitlesi, bazal metobolizma hız arasında istatistiksel anlamlı derecede fark saptandı (p<0,05). Serum 25 (OH) D vitamini düzeyi kızlarda kendi yaş grupları ile karşılaştırılma yapıldığında ergenlik döneminde erkeklere göre daha düşük bulundu (p<0,05). VKİ (SDS) cinsiyete göre karşılaştırıdığında erkeklerde obezite sıklığı fazla idi. Sonuç: Çalışmada, ergenlik döneminde erkeklerde obezite sıklığı artarken, kızlarda 25(OH) D vitamini düzeyinin azaldığı bulunmuştur. Anahtar kelimeler: Vücut kompozisyon analizi, Biyoelektrik İmpedans Analizi, D vitamini, Malnutrisyon

Summary:

Introduction And Objective: At present, malnutrition is defined as excessive and low body mass index. Either way, it is an important public health problem worldwide. It is estimated that environmental factors such as constitutional and nutritional factors, lifestyle, physical activity, hormones are responsible for the formation of bone mass, in particular genetic features. Vitamin D that plays a major role in the maintenance of normal bone mineral balance is a vitamin with important tasks in many parts of the body. Vitamin D levels in children is important in assessing malnutrition in children. We aimed in our study to determine the nutritional status and 25 (OH) D vitamin levels of the patients who applied to the General Pediatrics Department and to show the relation between the these analysis. Materials and Methods: In this study, 279 patients who applied to the General Pediatrics Department between 2015 and 2016 were subjected to body composition analysis with an In-body 230 device, their nutritional anthropometric measurements and indices, and BIA data were assessed. The subjects with low, normal weight, and overweight and obese ones were identified. Serum 25 (OH) Vitamin D level which was required in the patients with various complaints, such as, poor nutrition, obesity, weakness, fatigue, pain in extremities and lack of adequate sunshine were examined. Height, weight, BMI were identified. Vitamin D, sex, and age were analyzed, and correlation analysis was performed. The cases of malnutrition (the obese and low weight ones) were directed to the dietician. Statistical analysis was performed using SPSS (Statistical Package for Social Sciences) package programme 24,0. We considered p<0,05 to be statistically significant. Findings: Totally, 279 cases were included in the study, 123 of them were female (44,1%) and 156 were male (55,9%). The ages of all the children participating in the study ranged from 2 to 17 years with an average of 10, 0 ± 3, 6 years. In our study, the levels of 25 (OH) Vitamin D in 106 cases were examined. The mean level of the Vitamin D in the study participants were 23, 3 ± 12, 0 (5, 20-64, 4) ng/mL. 18, 6% (n = 52) of the cases participating in the study were weak, 47, 3% (n = 132) were normal, 14, 7% (n = 41) were overweight and 19, 4% N = 54) were obese. The mean Vitamin D level of the low weight, normal, overweight and obese subjects was 22, 9 ± 13, 5 ng/ml; 25, 8 ± 11, 8 ng / mL; 20, 7 ± 7, 76 ng / ml and 17, 9 ± 9, 69 ng / mL was detected. With the obesity increase, we observed the reduced level of Vitamin D, however, no statistically significant difference has been identified among them. When BIA data were compared between the gender, there was statistically significant difference (p<0,05) in terms of body water mass, protein mass, body muscle mass, mineral mass, fat free mass and body fat mass. When the BIA data were compared according to the subgroups of BMI'SDS, there was statistically significant difference (p<0,05) in terms of the body water mass, protein mass, muscle mass, mineral mass, fat free mass, fat mass, and basic metabolic rate. When the cases were compared between the gender in their own age groups, serum 25 (OH) Vitamin D levels were found out to be lower in girls in the same ages compared to the boys in adolescence. When the BMI'SDS subgroups were compared according to the sex, the obesity prevalence was higher in males than in females. Serum 25 (OH) Vitamin D levels were found to be lower in girls compared within the same age groups than in adolescent males when comparing to their age groups (p< 0, 05) Summary: In the study, obesity prevalence increased in men during adolescence, while 25 (OH) Vitamin D levels decreased in females. Key words: Body Composition Analysis, Bioelectric Impedance Analysis, Vitamin D, Malnutrition