Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı

2017 yılında yenilenen ortaöğretim 9. sınıf matematik öğretim programının uygulanmasına yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi

Evaluation of teacher's views on the implementation of high school 9th class mathematics education program renewed in 2017

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 588131 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı, devlet liselerinde görev yapan öğretmenlerin 2017 yılında yenilenen ve uygulamada olan ortaöğretim 9. sınıf matematik öğretim programlarının uygulanmasına yönelik olumlu ve olumsuz görüşleri, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerilerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda Antalya ili merkez ilçelerde yer alan farklı lise türünde çalışan 33 lise matematik öğretmeninin görüşleri alınmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile açık uçlu sorulardan oluşan 9. Sınıf Matematik Öğretim Programı Öğretmen Görüş Formu kullanılarak toplanmıştır. Görüşme yoluyla elde edilen veriler, içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmanın iç geçerliğini ve güvenirliğini artırmak için üye denetimi yöntemi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuş ve öğretmen görüşlerinden alıntılara yer verilmiştir. Çalışmada, konuların sade, anlaşılır olduğu ve programdan vektörler, fonksiyonlar, olasılık konularının kaldırılmasının olumlu olduğu belirtilmiştir. Program, fen liseleri ve diğer lise türleri için iki programa ayrılması açısından olumlu değerlendirilirken, matematik tarihi ve bilim adamlarının çalışmalarının yer alması olumsuz değerlendirilmiştir. Öğretmenler konular için ayrılan zamanın yetmediğini, konu içeriklerinin yoğun olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin temel işlem becerileri ve hazırbulunuşluk düzeylerinin düşük olduğu, sayılar ve temel kavramlar konularına içerikte daha çok yer verilmesi gerektiği, ders kitaplarında örnek ve alıştırma sayılarının arttırılması gerektiği, yardımcı kaynak kitapların kullanımına ihtiyaç olduğu bulguları elde edilmiştir. Öğretmenler programı genel olarak uygulanabilir bulmaktadır ancak programların sık sık değişmesine uyum sağlayamadıklarını belirtmişlerdir. Sınıfların fiziksel ve teknolojik yapısının yeterli seviyede olduğu, akıllı tahta ve uygulamalarından aktif olarak yararlanıldığı, programın uygulamasının öğretmen merkezli olduğu, ölçme ve değerlendirmelerde klasik yöntemlerin kullanıldığı, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hizmet içi eğitimlere açık olduğu ve ihtiyaçlarının olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca, öğretmenler geometrinin ayrı bir ders olarak işlenmesini, programda merak uyandırıcı kazanımlara ve günlük yaşamla ilişkilendirilmiş problemlere daha çok yer verilmesini, öğrencilerin hazırbulunuşluk seviyelerinin daha yüksek olması için ilköğretim matematik programlarının iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmasını önermişlerdir. Anahtar Kelimeler: Ortaöğretim matematik öğretim programı revizyonu, program değerlendirme, öğretmen görüşleri 

Summary:

The aim of this study is to determine the positive and negative opinions, the problems they face and their solution suggestions of the teachers working in public high schools for the implementation of the 9th grade mathematics education programs which are renewed and implemented in 2017. For this purpose, the opinions of 33 high school mathematics teachers working in different types of high schools in the central districts of Antalya were taken. In this study, action research design, one of the qualitative research method, was used. The data of the study was collected by using the 9th Grade Mathematics Teaching Program Teacher Opinion Form which consisted of open-ended questions and semi-structured interview technique. The data obtained through the interview were analyzed and interpreted using the content analysis technique. In order to increase the internal validity and reliability of the research, member control method was applied. The data obtained were presented in tables and excerpts from teachers' opinions were included. In the study, it is stated that the subjects are simple, understandable and it is positive to remove vectors, functions and probability subjects from the program. The program was evaluated positively in terms of division into two programs for science high schools and other types of high schools, while the history of mathematics and the involvement of scientists in the study were negatively evaluated. The teachers stated that the time for the subjects was not enough and the content of the subject was intense. It was found that students' basic processing skills and readiness levels were low, numbers and basic concepts should be included more in the content, the number of samples and exercises should be increased in the textbooks, and the use of supplementary resource books was needed. Teachers think the program generally is applicable. However, they stated that they could not adapt to the frequent change of programs. It was concluded that the physical and technological structure of the classrooms were sufficient, smart board and its applications were actively utilized, the application of the program was teacher-centered, classical methods were used in the assessment and evaluation, and the teachers were open to in-service trainings for their professional development and they need. In addition, the teachers suggested that geometry should be studied as another course, the program should include more intriguing gains and problems associated with daily life, and studies should be conducted to improve primary mathematics programs in order to increase the readiness levels of the students. Keywords: Secondary School Mathematics Curriculum Reform, Program evaluation, Teacher opinions