Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı / Jeofizik Mühendisliği Bilim Dalı

21 Temmuz 2017 Mw 6.6 Bodrum/Kos açıkları Gökova Körfezi depreminin artçı şok dizinlerinin istatistiksel analizi

Statistical analysis of aftershock sequences of the 21 July 2017 Mw 6.6 Bodrum/Kos offshore, Gökova Gulf earthquake

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 558808 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada 21 Temmuz 2017, Mw 6.6 Bodrum/Kos açıkları Gökova Körfezi depremini izleyen 150 günlük sürede, artçı şok alanı içinde meydana gelen artçı şokların istatistiksel özellikleri KRDAE-BDTİM'nin deprem kataloğu kullanılarak incelenmiştir. Katalogdaki artçı şoklara ait tamlık büyüklüğü Mc, artçı şokların büyüklük dağılımının ölçüsü olan b-değeri ve artçı şokların azalım hızının ölçüsü olan p-değeri hesaplanmış ve bu parametrelerin artçı şok alanı içindeki dağılımları görüntülenmiştir. Anaşoku izleyen 150 günlük sürede anaşokun dış merkezi baz alınarak çizilen 80 km yarı çaplı çember içinde kalan artçı şok alanı içinde 11620 adet artçı şok meydana gelmiştir. Artçı şokların büyüklüğü ağırlıklı olarak 1.0 ≤M_L<2.0 arasındadır. Anaşokun ardından oluşan gelen en büyük artçı şokun büyüklüğü M_L 4.7'dir. Artçı şokların derinlikleri kabuk içerisinde ağırlıklı olarak 5-15 km arasında olup, 15 km derinliğinden sonra sayıları üstel olarak azalmaktadır. Artçı şok dizilimleri için tamlık büyüklüğü 𝑀𝑐 1.8, Gutenberg-Richter bağıntısından b-değeri 0.823±0.01, Omori bağıntısından p-değeri 0.91±0.02 olarak hesaplanmıştır. Düşük b-değerleri (0.6-0.8) anaşok dış merkezi civarında, yüksek p-değerleri (p>1.2) ise anaşokun GD'da gözlenmiştir. Artçı şok alanında, anaşok öncesi b-değerinin 2012-2017 yılları arasında zamanla değişimi 1.0-1.4 değerleri arasındadır. Ana şok öncesi 2015'in ikinci yarısı ile 2017'nin başına kadar b-değeri sabitdir (~1.1). Anaşok öncesi dönemde yüksek b-değerlerinin 0-5 km ve 10 km derinliğinin altında gözlenmesi bu bölgedeki çatlak yoğunluğu, gözenek basıncı ve gerilme değişimi ile ilişkilendirilmiştir. Anaşok öncesi artçı şok alanında yüksek b-değerlerinin gözlendiği alanın, en fazla kayma ile anaşokun gerçekleştiği alan olduğu gözlenmiştir. Anaşok sonrası ana dış merkezi civarında b-değerlerinin 0.6-0.8 aralığında, anaşokun GD'da 12 km derinliğin altında ise daha yüksek b-değerlerinin olduğu gözlenmiştir. Bu durum anaşok sonrası artçı şok alanında gerilme dağılımlarının değiştiğini göstermiştir. Artçı şok alanında p-değerlerinin anaşokun GD'da en yüksek değerleri alması (p>1) anaşok sırasında yırtılma kaynaklı oluşan ısı ile ilişkilendirilmiştir. Bu bölgedeki yüksek p-değerlerinin kaynağının 12 km derinliğinin altındaki homojen malzeme ve tekdüze gerilme dağılımı olduğu ileri sürülmüştür

Summary:

In this study, we analyze statistical properties of aftershock sequences of the 21 July 2017 Mw 6.6 Bodrum/Kos offshore Gökova Gulf earthquake occurred in the aftershock area during 150 days following the main shock by using KOERI-RETMC earthquake catalog. The completeness magnitude Mc, the size distribution (b-value) and the decay rate (p-value) of aftershocks in the catalog are calculated and their distributions in the aftershock area are mapped. A total of 11620 aftershocks occurred within the aftershock area defined by a circle with the center at the epicenter of the main shock and 80 km radius calculated by an empirical formula related to surface wave magnitude Ms of the main shock. Local magnitudes ML of the aftershocks are mainly between 1.0 and 2.0. The biggest ML magnitude of aftershocks following the main shock is 4.7. The depths of the aftershocks in the crust are mainly between 5 and 15 km. Their numbers decrease exponentially below the 15 km depth. The completeness magnitude of the aftershocks Mc is 1.8, b-value calculated by Gutenberg-Richter formula is 0.823±0.01 and p-value calculated by Omori formula is 0.91±0.02. Low b-values (0.6-0.8) are observed around the epicenter of the main shock, high p-values (p>1.2) are observed at SE of the epicenter of the main shock. The variation of b-values with years (2012-2017) for the earthquakes occurred in the aftershock area is between 1.0 and 1.4. The b-value for the period of time between the second half of 2015 and the beginning of 2017 is constant as ~1.1. High b-values in the aftershock area before the main shock are observed in the depths between 0 km and 5 km and below the 10 km depth. This observation is related to the variation of crack density, pore pressure and stress distribution in the area. The main shock occurred in the area with high b-values related to the slip before the main shock. The b-value for the aftershocks is between 0.6 and 0.8 around the epicenter of the main shock. The higher b-values are observed at SE direction of the main shock and the depths below 12 km. The distribution of the b-values before and after the main shock indicates that the stress distribution has been changed within the aftershock area after 21 July 2017 Mw 6.6 Bodrum/Kos offshore earthquake. High p-values (p>1) observed at SE of the main shock are explained with the heat related to the rupture of the fault. We suggest that the high p-values observed at the depths below 12 km depth indicate the homogen material and uniform stress distribution in this section.