Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Coğrafya Anabilim Dalı

2015

21. yüzyıl ölçütleri bakımından Türkiye'nin jeopolitik özellikleri

Turkey's geopolitical features as 21st century breakdown criteria

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 417685

Tezi Bul
Özet:

21. Yüzyıl Ölçütleri Bakımından Türkiye'nin Jeopolitik Özellikleri başlıklı Yüksek Lisans Tez çalışması giriş ve sonuç hariç üç bölüm olarak ele alınmıştır. Birinci bölümde Türkiye Jeopolitiğinin güç kaynakları ortaya konulmuştur. Burada doğal özellikler ile Jeopolitikte değer ifade eden beşeri özellikler etkinlik dereceleri dikkate alınarak belirtilmiştir. İkinci bölümde küreselleşen dünya ve Türkiye başlığı altında küreselleşme ve Türkiyeye etkileri değerlendirilmiştir. Bu bölümde ayrıca küresel ve bölgesel güç merkezleri açıklanmıştır. Üçüncü bölümde ise Türkiyeyi ilgilendiren sıcak konular analiz edilmiştir. Bunların başlıcaları olarak ise enerji kaynakları, nakil hatları, sınır aşan ve sınır oluşturan sular, değişen değer yargıları ve yaklaşımlar açıklanmıştır. Sonuç kısmında ise Türkiyenin bölgesel ve küresel öçekte jeopolitik konumu ile gelecek perspektifler konusu değerlendirilmiştir. Türkiye coğrafi konumu, beşeri ve ekonomik özellikleri, fiziki yapısı ile önemli sayılabilecek güç kaynaklarına sahip bulunur. Küreselleşme çağının gereklerini yerine getirmiş bir çok bölgesel ve küresel güç organizasyonu içinde yer almıştır. Enerji kaynakları ve nakil hatları, su sorunları, kültürel farklılıklar ve kimlik çatışmaları, bölgesel farklılıklar, tarım toplumundan bilgi ve sanayi toplumuna geçişin sancıları, değişen değer yargıları, bölgede yaşanan çatışmalar, yeni medya, sivil toplum kuruluşları, uluslararası fonlar gibi sıcak konularda tartışmaların olduğu fakat bunların da çözümünün bulunduğu orataya konulmuştur. Netice olarak Türkiyenin Bölgesel Bir güç olma sürecinde olduğu saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Jeopolitik, Türkiye, Jeostrateji, Jeoekonomi, Jeokültür, 21.Yüzyıl

Summary:

These master thesis entitled Turkey's geopolitical Features as 21st Century Breakdown Criteria is occurs three parts except inputs and results. In the first part of Turkey's geopolitical power has been demonstrated. Here expressing values geopolitical events and natural features are indicated by considering the degree of population, economics characteristics. The second part, the effects of globalization and to Turkey under the globalized world and Turkey were evaluated. This section also describes the global and regional power centers. In the third chapter analyzed the hot issues of concern to Turkey. These are mainly in the energy sources, transmission pipe lines, transboundary waters, social media, nongoverment organisations, changing values and approaches are described and analyzed. At the conclusion of the geopolitical position of Turkey's regional and global as criterias have evaluated. However, there is also a result-assessment made in dealing with future perspectives. Geographical location of Turkey, human and economic characteristics, power supply, physical structure are available. Fulfill the requirements of the era of globalization has been involved in the organization of a regional and global power. Energy sources and pipe lines, water issues, cultural diversity and identity conflicts, regional differences, agriculture pains transition to society to information and industrial society, changing values, conflicts in the region, new media, civil society organizations, but that the discussions on hot topics such as international funds where they were placed in the solution. As a result, it is highlighted that Turkey is in the process of becoming a regional power. Key Words: Geopolitics, Türkiye, Geostrategy, Geoeconomic, Geoculture, 21.Century