Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı

21. yüzyıl vatandaşlığının geliştirilmesinde açık ve uzaktan öğrenme: Bir metafor analizi araştırması

Open and distance learning in the development of 21st century citizenship: A metaphor analysis study

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 463529 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

İçinde ulunduğumuz yüzyıl, kendi normlarını da beraberinde getirmiş ve vatandaşların da bu teknoloji ile harmanlanmış yaşam biçiminin sahip olduğu normlara ayak uydurmalarını gerekli kılmıştır. Günümüz vatandaşlık anlayışı, kişilerin iyi bir birey olarak yetişmesi ve bununla birlikte kendinin ve çevresinin farkında ve yine kendine ve çevresine saygılı birey olması ile tanımlanabilir. Temel hak ve özgürlüklere sahip olma, bunların farkında olma ve ulusal ve evrensel boyutlarda bu konuların uygulanmasına hassasiyet gösterebilme vatandaşlık olgusunun temellerini oluşturmaktadır. 21. yüzyıl vatandaşlığı ve 21. Yüzyıl yeterlilikleri konusu günümüzde oldukça yaygın bir şekilde tartışılmaktadır. 21. yüzyıl vatandaşlık eğitimi yukarıda bahsedilen başlıkların dışında yaratıcı, eleştirel düşünen, katılımcı, işbirliği, içinde çalışabilen, empati becerisine sahip, çevresine duyarlı bireyler yetiştirme başlıklarını da kapsamaktadır. İçinde bulunduğumuz yüzyılda ister dijital yerli isterse dijital göçmen olsun vatandaşların tümü dijital teknolojilerle iç içedir. Eğitim süreçlerinde olduğu gibi hemen her alanda bireyler teknolojinin aktif kullanımıyla karşılaşmaktadırlar. Kişilerin teknolojiye maruz kalma oranları arttıkça, teknolojinin sorumsuzca ve zararlı kullanımları da artmaktadır. Teknolojinin uygunsuz ve etik dışı kullanımından doğacak olan olası tehlikelere ilişkin farkındalık düzeyi de oldukça düşüktür. Bu noktada 21. Yüzyıl vatandaşlık becerilerinin toplumun her kesiminden vatandaşa ulaştırılmasının büyük önem taşıdığı düşünülmektedir. Açık ve uzaktan öğretim, toplumun tüm kesimlerine hitap eden bir öğretim yaklaşımı olmakla birlikte, toplumun tüm kesimlerine bu eğitimi en esnek şekilde götürmeyi hedeflemiş bir yaklaşımdır. Böylesine etkin bir öğretim yaklaşımının dijital vatandaşlık normlarının günümüz topluluklarına kazandırılmasında etkin bir rol oynaması beklenmektedir. Avrupa Birliği Çoçukları Online Raporunda (2014) Türkiye'deki vatandaşların, özellikle 16-24 yaş arası, oldukça yüksek oranda dijital teknolojileri kullandıkları ortaya çıkmıştır. Bu da Türkiye'de büyük kitlelere eğitim veren Açık ve Uzaktan Öğrenme kurumlarının 21. Yüzyıl vatandaşlığı gibi önemli bir konuya programlarında yer vermelerinin kritik değerini ortaya koymaktadır. Kitleler üzerinde etkisi yadsınamaz olan Açık ve Uzaktan Öğrenmeyi böylesine önemli bir konu için etkin hale getirip, en üst seviyede bundan faydalanmanın oldukça akılcı bir uygulama olacağı öngörülmektedir. Bu bağlamda gerçekleştirilen bu projenin amacı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine kayıtlı öğrenciler ile birlikte ulusal ve uluslararası düzeyde alan uzmanlarının metafor analizi yoluyla Açık ve Uzaktan Öğrenmenin 21. Yüzyıl vatandaşlık becerilerinin kazandırılmasındaki etkinliğine ilişkin görüş ve önerilerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda hem alan uzmanlarının hem açık ve uzaktan öğretim öğrencilerinin görüşlerinin belirlenmesinde nitel araştırma yöntemlerinde metafor analizinden yararlanılmıştır. Anahtar Sözcükler: Açık ve Uzaktan Öğrenme, 21. Yüzyıl vatandaşlık eğitimi, metafor analizi

Summary:

Citizenship can be defined as people's being and growing up as good individuals, being aware of themselves and the society and also showing respect to themselves and to the other people in the society. Having the basic rights and freedom, being aware of these rights and being sensible to these rights from national and international aspects constitute the basics of citizenship. Today's World, in which 21st century citizenship and 21st century skills are taking the attention of people, apart from the afore mentioned topics about citizenship, the idea of citizenship has been broadened to raising up individuals with the skills of creative and critical thinking, collaborative and co-operative working and empathy. In the 21st century digital societies, citizens, regardless of whether they are digital immigrants or digital natives, are all exposed to the digital technologies. So they come to teaching and learning practices with already developed beliefs and experiences on these technologies. As the amount of exposure to the technology increases, the potentially irresponsible and harmful use of it is also escalating alarmingly, so so a common understanding of the shared rules, norms, and structures regarding the use of digital technologies needs to be created within both the social and academic contexts. Apart from reaching to the all parts of the society, open and distance education is a type of education that fights with the inequality in education and aims to bring education to the all people in the society with a flexibility. As an effective way of education, open and distance education is expected to play an important role in people's gaining the norms of the 21st century citizenship. According to a recent report carried out by the EU (EU Kids Online report, 2014), there is a high increase in the use of digital technologies among Turkish citizens aged between 16-24 and this result necessitates an urgent move by the open and distance education institutions, that educate a big number of people in Turkey, about informing people on the issue. To sum up, 21st century has brought its own norms with the onset of it and this has made it necessary for people to keep up with the norms that is within the technology bound lifestyle of the century. Having the undeniable effect on people, benefitting from open and distance education is expected to be a rational implementation in such an important issue. The aim of this project is to assess the effectiveness of open and distance education in developing 21st century citizenship through a metaphor analysis research. Keywords: Open and Distance Learning, 21st century citizenship training, metaphor analysis