Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

21. yüzyılda değişen kamu diplomasisi anlayışının Türk dış politikasına yansıması

The public diplomacy approach in the 21st century and its reflections on Turkish foreign policy

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 361760 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma, Türkiye'de son birkaç yıllık dönemde siyasi literatüre giren "kamu diplomasisi" kavramının tarihsel ve kuramsal bir analizini gerçekleştirerek, kavramın geçirdiği dönüşümleri ve kamu diplomasisi anlayışının Türk dış politikasındaki yansımaları ve etkisini incelemek üzere yapılmıştır. Genellikle yumuşak güç ekseninde tartışılan kamu diplomasisi, Soğuk Savaş'ın bitişi ve 11 Eylül saldırılarının ardından kavramın üretildiği dönem olan 1960'lardan farklı anlamlara bürünmüş; bilgi ve iletişim teknolojilerindeki muazzam gelişmeler ve uluslararası ilişkilerdeki aktör dönüşümüne paralel olarak değişmiştir. Kimilerince "yeni kamu diplomasisi" olarak adlandırılan bu anlayış, 2000'li yıllarla birlikte dış dünyaya yeni bir hikaye anlatmaya başlayan Türkiye'de de ciddi biçimde hissedilmiş, Türk dış politikası da kamu diplomasisini stratejik bir araç olarak kullanmaya başlama yönünde bir atağa girişmiştir. Türkiye bu dönemde yeni bir kamu diplomasisi dili inşa ederken, özellikle kültürel diplomasi ve insani diplomasi alanlarını öne çıkarma yolunu tercih etmiştir. Anahtar kelimeler: kamu diplomasisi, yumuşak güç, kültürel diplomasi, uluslararası kamuoyu, Türk dış politikası

Summary:

This work aims to make a historical and theorical analysis of the concept of "public diplomacy" which has been introduced in Turkish political literature a few years ago, examine the transformations within the consept and how it affected and reflected on the contemporary Turkish foreign policy. The term "public diplomacy" which has used to be argued within the "soft power" context was coined in 1960s, yet has gained new meanings in the aftermath of the Cold War and post 9/11 era changing in parallel with the great developments in the information and communication technologies and transformation of actors in international relations. This approach, which some call as "the new public diplomacy", has been profoundly perceived by Turkey who has initiated to tell a new story to the world in the 21st century as well, and she has launched to benefit public diplomacy as a strategic means in her foreign policy. Turkey is now constructing a new public diplomacy discourse and she puts a special emphasize on cultural diplomacy and humanitarian diplomacy in this process. Key words: public diplomacy, soft power, cultural diplomacy, international public opinion, Turkish foreign policy