Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı

21. yüzyılda gelişmekte olan ülkelerde mavi yakalı işgörenlerin stres kaynakları ve örgütsel yaşama yansımaları özel sektörde bir uygulama

Blue collar worker's stress resources and their reflections to organizational life in developing countries at 21st century an application at private

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 348961 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

21 yüzyıla damgasını vuran küreselleşme olgusu, özellikle gelişmekte olan ülkelerde iş yaşamında ve sosyal yaşamda oluşturduğu yeni koşullarla işgörenlerin stres kaynaklarına yeni stresörler eklemiştir Araştırmamızda, gelişmekte olan ülkelerdeki mavi yakalı işgörenlerin, sosyal ve kültürel çevredeki hızlı değişim ve sermayenin, bilginin, teknolojinin ülkeler arası akışkanlığı nedeniyle oluşan yeni stresörlerden ne denli etkilendikleri saptanmaya çalışılmıştır Bunun yanısıra endüstriyel çalışma tarihi boyunca oluşmuş ve klasikleşmiş stres kaynaklarıyla, stresin bireysel ve örgütsel yaşama yansımaları da ele alınmıştır Çalışmamızdaki araştırma evreni olarak, özel sektör sanayi kuruluşu ve örneklem olarak da kuruluştaki mavi yakalı işgörenler seçilmiştir Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket formu kullanılmıştır Anket soruları 5'li Likert tipi ölçeğine göre düzenlenmiştir Araştırma sonucunda, küresel çaptaki işsizlik, ulusal düzeydeki oluşan ve olası iş yasası değişiklileri, iş güvencesi eksikliği, genel değer yargılarındaki değişim ve emekliliğin ütopya olarak algılanması en önemli stresörler olarak görülmüştür Anahtar Kelimeler; küreselleşme, örgütsel yaşam, stres, stres kaynakları, stresin sonuçları ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Globalization phenomen which makes its mark at 21st century, added new stressors to sources of stress especially in developing countries business and social life with new conditions In our study, we tried to determine the blue-collar employees extention in developing countries, the social and cultural environment of rapid change and capital, information technology, due to the fluidity between the countries affected by the new stressors Also classical sources of stress and stress individual and organizational implications that have occurred throughout the history of industrial work are discussed as well In our study, industrial private sector has been selected as the universe of research and blue-collar employees in the organization have been selected as a sample A questionnaire was used as a method of data collection The survey questions organized according to 5-point Likert-type scale As a result, the global-scale unemployment, the changes of labor law at the national level and potential of the lack of job security, the general perception of value judgments change and retirement utopia was seen as the most important stressors Keywords; globalization, organizational life, stress, sources of stress, stress results ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.