Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

21. yüzyılda uluslararası terörizmin değişen yüzü

The Changing face of terrorisim in the 21 st century

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 122907 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Öz Bu çalışmanın amacı, 20. yüzyılın ikinci yarısından günümüze dek insanlığın karşı karşıya bulunduğu en önemli tehditlerden biri olan terörizmin, 21. yüzyıla girerken geçirmekte olduğu dönüşüm sürecini irdelemek ve bu dönüşümün uluslararası güvenlik için hangi ölçüde bir tehdit ortaya koymakta olduğunu anlamaya çalışmaktır. Terörizm olgusunun değişimini iyi kavrayabilmek için öncelikli olarak, olgunun ne anlama geldiğinin, tarihsel süreç içerisindeki yerinin ve karakteristik özelliklerinin irdelenmesi gerekmektedir. Çalışmanın birinci bölümünde bu noktalar ele alınarak kuramsal bir altyapıya ulaşılmaya çalışılacaktır. İkinci bölümde terörizmin 1990'lı yıllardan itibaren girmiş olduğu değişim sürecinin nedenleri ve bu değişimin maddi, manevi ve diğer boyutları ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Çalışmanın bundan sonraki kısmını ise yeni terörizm ya da post-modern terörizm olarak adlandırılabilecek olgunun ulusal güvenlik yapılarına ve bir bütün olarak uluslararası güvenliğe karşı ortaya koymakta olduğu yeni tehditlerin kapsamlı biçimde değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Üçüncü bölümde, son yıllarda uluslararası alanda akademisyenlerin, politikacıların ve konuyla ilgilenen diğer tüm sektörlerin üzerine dikkatle odaklandıkları bir konu olan, yeni teröristlerin konvansiyonel olmayan kitle silahlarına başvurma olasılıkları ve şayet bu olasılık gerçeğe dönüşürse ne şekilde meydana geleceği tartışılacaktır. Çalışmanın son bölümünde ise bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesinin, terörizm ve terörist tehditler açısından ortaya çıkarmakta olduğu sonuçlar irdelenecektir. Çalışmanın sonucunda, çalışma boyunca yapılan analizlere dayanarak, bir bütün olarak uluslararası toplumun ve ulus-devletlerin terörizm konusunda öncelikli olarak hangi tür tehditler üzerinde yoğunlaşmaları ve ne tür politikalar geliştirmeleri gerektiği konusunda bir değerlendirme yapılacaktır. m

Summary:

Abstract The goal of this thesis is to research the transition process of terrorism, which has been one of the most important threats against humanity since the second half of 20th Century and to try to understand to what extent this transition is a threat to national and international security. In order to comprehend the changes on terrorism better, the meaning of terrorism, its history and characteristics must be examined. In the first chapter of the study, these issues will be discussed in order to reach a theoretical infrastructure. In the second chapter, the reasons of the transition process of terrorism through the 90's and the different dimensions of this change will be analyzed. The following part of the study consists of the discussion about the threats of the fact that, can be called as the new terrorism or post-modern terrorism possess against national security structures and international security as a whole. In the third chapter, the probability of the new terrorist groups to use non-conventional weapons of mass destruction will be discussed. This is an issue on which academicians, politicians and the other sectors of the society who are interested in terrorism focused, especially after the 90's. And in the last chapter, the effects of the advance of information and communication technologies on terrorism will be examined. In the conclusion, based on the analyses made throughout the study, a discussion is aimed on the kinds of threats of terrorism the nation-states and the international society as a whole have to focus on primarily, and on the kinds of policies they have to develop. IV