Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı

21. yüzyılda yeni silah teknolojileri, silahların kontrolü ve Uluslararası Hukuk

New weapons technologies, arms control and International Law in the 21st century

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 302326 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Türkçe literatürde, silahların kontrolu ve Uluslararası Hukuk alanındaki çalışmalarda bir boşluk bulunmaktadır. Dolayısıyla, yazarın ana hedefi, 21. yüzyılda yeni silah teknolojilerinin geliştirilmesine fırsat veren, önemli silahların kontrolu andlaşmalarını yorumlamak, sistematize etmek ve tanıtmaktır. Bu nedenle, çalışmada; (i) ilk olarak, silahların kontrolu andlaşmaları tarihi ve kavramı hakkında bazı bilgiler verilmiş; daha sonra (ii) nükleer güç veya nükleer silahlar ile ilgili silahların kontrolu andlaşmaları ile (iii) nükleer silahlar dışındaki kitle imha imha silahları olan kimyasal silahlar ve biyolojik silahlar ve bazı konvansiyonel silah tipleri, örneğin, anti personel mayınlar ve salkım bombaları, hakkında ve Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Hakkında Andlaşma'yı ilgilendiren silahların kontrolu andlaşmaları analiz edilerek silahların kontrolu andlaşmalarının, Andlaşmalar Hukuku yönünden, özellikleri ve sakıncaları gösterilmeye çalışılmıştır.

Summary:

In Turkish literature, there exists a loophole in the field of studies concerning both arms control and international law. For that reason, the author's main purpose is to interpret, systematize and introduce the essential arms control agreements, which paves the way for the development of new weapon technologies in the 21st century. Hence, in this study, it is attempted to demonstrate the features and deficiencies of the arms control agreements from a perspective based on the law of the treaties, by (i) first giving information on the history and concept of arms control agreements; then analyzing arms control agreements on (ii) nuclear power or nuclear weapons; (iii) weapons of mass destruction other than nuclear arms, i.e. chemical weapons and biological weapons, and some types of conventional weapons, e.g. anti-personnel landmines and cluster munitions along with the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe.