Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Karabük Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı

2154 numaralı Safranbolu şer'iyye sicili'nin 1-50. sayfalarının transkripsiyonu özet ve değerlendirmesi

The abstract and evaluation of the transcription of the pages 1 to 50 in Safranbolu şer'iyye register Numbered 2154

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 327422 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma 2154 numaralı Safranbolu Şer'iyye sicil defterinin 1-50 sayfaları arası esas alınarak hazırlanmış olup 1899-1900 yıllarına aittir. Tez; içindekiler, giriş, özet, transkrip ve değerlendirme kısımlarından oluşmaktadır. Ayrıca sözlük ilave edilmiş ve sicile ait orijinal metnin bazı bölümlerine ekler kısmında yer verilmiştir. Söz konusu belgelerin transkribi sırasında bazı belgelerdeki yazıların silik oluşu okumayı güçleştirmiştir.Tezin giriş bölümünde bugün Dünya Miras Kenti olarak kabul edilen Safranbolu'nun tarihi özet olarak ele alınmıştır. Sonraki bölümde şer'i mahkemeler ve görevlileri ile şer'iyye sicilleri hakkında bilgi verilerek belge örnekleri üzerinden değerlendirmelerde bulunulmuştur. Belgelerde geçen yerleşim alanlarının isimleri, şer'iyye sicili kaydının dönemine ait önemli olaylar, lakaplar ve unvanlar ve günlük kullanılan eşyalar tespit edilebildiği kadarıyla ortaya konulmuştur. Son olarak, tezin esasını teşkil eden belgelerin özetleri ve metin transkribi verilmiştir. Tüm bu çalışma sonucunda, Safranbolu'nun dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin idari, hukuki, ve sosyal tarihine ışık tutabilecek belgeler aydınlatılmaya ve değerlendirilmeye çalışılmıştır.Anahtar kelimeler: Safranbolu, Şer'iyye sicilleri, Kadı, Mahkeme.

Summary:

The present study has been prepared on the basis of pages 1-50 of Safranbolu Ser?iyye register document numbered 2154, and it includes the years 1903-1904. The thesis consists of content, introduction, abstract, transcript and evaluation. Moreover, glossary has been added and some sections of original text belonging to register are included in the appendices. As some writings in the documents are faded, it has been difficult to read thereof.In the introduction section of thesis, history of Safranbolu accepted as World Heritage City today, is included in the abstract section. In the next section, Ser?iyye courts and officials and Ser?iyye registers are introduced and evaluations are made by taking the document examples into consideration. The names of residential areas, important events belonging to the term of Ser?iyye register records, nicknames and titles and the goods used daily, which were mentioned in the documents, are disclosed as much as they are identified. Finally, abstracts of documents forming the base of the thesis and text transcription are provided. As a result of whole study, the documents that can enlighten the administrative, legal and social history of Safranbolu, and thus, Ottoman Empire are tried to be explained and evaluated.Key Words: Safranbolu, Ser?iyye registers, Muslim Judge (Qadi), Court.