Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı

2002

21'inci yüzyılın ütopyası: Çok kültürlülük

The Utopia of 2st century: Multiculturalism

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 137317

Tezi Bul
Özet:

oz Bu tez, ülke ve dünya boyutlarında çokkültürlülük olgusunu inceleyerek bilimden reel politikaya uzanan bir çerçevede disiplinlerarası ve çok disiplinli bir anlayışla birarada yaşamanın yollarına ilişkin temel bilgileri derleme ve bunları diyalektik doğrultuda değerlendirme amacını ve yöntemini izledi. Çokkültürlü bir anlayış için temel olarak; bireysel yani mikro düzeyde karşılıklı öğrenme ve aktif saygı, makro düzeyde ise tanınma, dış koruma ile eğitim politikalarının gözden geçirilmesi, eşitsizlikleri giderici politikalar (katılım, yönetim ve ekonomi) gibi toplum ve devletin çokkültürlü yeniden yapılanması gerektiği sonucuna varıldı. Özel alanda her türlü düşüncenin özgürce üretim, ifade ve örgütlenmesine izin verirken, kamusal alanda ise demokratik ve laik model yaklaşımının çokkültürlülüğün gelişmesi için uygun olduğu ortaya çıkarıldı. Ayrıca ulusal çapta çokkültürlülüğün küresel çapta olandan bağımsız olmadığı ve ilişki içinde olduğu görüşü kabul edildi. ABSTRACT This thesis researches the multiculturalism issue from scientific perspective to reel politics, in order to gather and dialectically analyse the fundamental bases of "living in together with peace" through interdisciplinary and multi disciplinary point of view. In this research mutual learning and active respect in personal or micro level; however outer protection, revision of education system and policies to balance the inequalities (participation, administration and economy) are put forward to reorganise the society and the state in respect of multiculturalist idea. In private field freedom of expression and organisation; in public field, fundamental democracy and secularism are seen essentials of multiculturalism. Ill </td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: