Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Para Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Anabilim Dalı

21.yy'da ekonomi ve sermaye piyasaları üzerindeki etkisi

New economy in 21st century and its effects on capital markets

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 146679 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

oz "21. YY'da Yeni Ekonomi ve Sermaye Piyasası Üzerindeki Etkisi" adlı tez çalışmamda öncelikle "Yeni Ekonomi" kavramını açıklamayı amaçladım. "Yeni Ekonomi" kavramının açıklamasında temel olarak globalizasyon ve enformasyon teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ele alınmıştır. Uluslararası şirketlerin artan ticaret hacimleri, doğrudan dış yatırımların gelişimi globalizasyonun son aşamaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelişen enformasyon teknolojilerinin dünya ekonomileri ve işletmeler üzerindeki etkisi günden güne artmaktadır. Çalışmamda işletmelerin yeni çalışma biçimlerinden, ülke ekonomilerine katkılarına kadar geniş bir yelpazede enformasyon teknolojisi devrimi ele alınmıştır. Tez çalışmamın ilk bölümünde "Yeni Ekonomi" kavramım açıkladıktan sonra ikinci bölümde yeni ekonomi ve sermaye piyasaları etkileşimi ele alınmıştır. Finans sektörünün değişen çehresi, ABD sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler, internetle beraber borsaların değişen çalışma biçimleri ve yatırımcıların oluşan yeni ortamda yapması gerekenler ikinci bölümün konu başlıkları olarak karşımıza çıkmaktadır. Son bölümde yeni ekonomi ile beraber hisse senedi fiyatlarındaki değişimi göstermeyi amaçladığım çalışmam bulunmaktadır. Çalışmamda, ABD hisse senedi piyasasından seçilmiş olan hisse senetlerinin endekslerle relatif fiyat hareketleri gösterilmiştir. 90'lı yılların başından günümüze, üç ayrı periyoda ayrılarak incelenen hisse senedi hareketleri ortaya çarpıcı sonuçlar çıkarmıştır. Çalışmanın sonucunda genel olarak yeni ekonomi sektörlerinin ülke ekonomilerindeki ve işletmelerin çalışma biçimleri üzerindeki etkilerinin sürdüğüne, sermaye piyasalarının birçok alanda değişime uğradığını, yeni düzenlemelere gidildiğini ve yeniliklerin yaşandığı bu dönemde hisse senetlerindeki kazanç ve kayıpların dönemler itibariyle oldukça yüksek düzeylere ulaştığını söyleyebiliriz.

Summary:

ABSTRACT My aim in my thesis study named, "New Economy in 21st Century, and Its Effects on Capital Markets" is primarily to explain "New Economy" concept. In the study, globalization and recent developments in information technology is examined as a basis for explanation of new economy. Increasing trade volumes of multinational companies, and increasing foreign direct investments are reflected as the latest stages of globalization. Moreover, effects of information technology developments are increasing day by day. In my study, revolution of information technologies are examined in a spectrum ranging from new business styles creation to technology's contribution to national economies. After explaining new economy concept in the first chapter of my study, in the second chapter I explained the interaction between new economy and capital markets. Changing context of finance sector, developments in United States capital markets, changing operations of equity markets by internet technology, and things to be done by investors in the new context are some main topics in the second chapter. The study, in which I have aimed to show the changes in stock prices within new economy, is stated in lBdlast chapter. In the study, relative performances of some stocks from United States Equity Markets are compared with indices. The stocks' performances that are examined in three different periods since 1990 are resulted in an impressive pattern. It can be inferred that, new economy sectors are still influencing the national economies and business models of the corporations, there are still regulatory processes going on, and the fluctuations in the stock prices reached to high levels as the globalization process still goes on. Ill