Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

22 katlı kaset döşemeli betonarme bir yapının tasarımı

Structural design of a 22-story reinforced concrete building

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 151619 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

22 KATLI KASET DÖŞEMELİ BETONARME BİR YAPININ TASARIMI ÖZET Yüksek lisans tezi olarak Doç.Dr kadir GULER'in danışmanlığında yapılan bu çalışmada 22 katlı kaset döşemeli betonarme bir binanın düşey yükler ve deprem yükleri etkisindeki davranışı ve tasarım aşamaları incelenmiştir. Söz konusu bina 1. derece deprem bölgesinde olup 5 bodrum kat ve 17 normal kattan oluşmaktadır. Zemin kattan 11. kata kadar kalıp planı aynı olup 12. kattan itibaren kalıp planında değişiklik söz konusudur. Yapı malzemesi olarak beton ve donatı için sırasıyla BS 35 ve BÇ HI( 420 ) kullanılmıştır. Binanın iş yeri olarak kullanılacağından hareketli yük yoğunluğunun fazla olacağı göz önüne alınarak TS 498' de verilen yüklere göre zati ağırlık ve hareketli yükler etkisindeki yapının elemanlarının ön boyudan TS 500 ve Deprem Yönetmeliğinde belirtilen kurallar çerçevesinde belirlenmiştir ve tüm çözümler için sistemin SAP 2000 sonlu elemanlar analiz programı kullanılarak 3 boyutlu modeli kurulmuştur. Binanın deprem kuvvetleri etkisindeki davranışını incelemek amacıyla 12 Kasıml999 yılında Bolu'da meydana gelen manyitüdü 7.2 olan deprem yatay yük olarak bilgisayar modelinde etkitilmiş ve zaman tanım alanında dinamik analizi yapılmıştır. Sonra ABYYHY' de gösterilen Mod Birleştirme Yöntemine göre SAP 2000 programıyla Spektral Analiz yapılmıştır. Mod Birleştirme Yöntemi sistemin davranışının her bir serbest titreşim modunun deprem hareketine göre sonucun ayrı ayrı elde edilmesinden sonra birleştirilmesi ile bulunabileceği kabulüne dayanır. Binada kat kütleleri kat kütle merkezinde toplanmış tekil kütleler olarak alınarak dönme hareketi ile katlarda kütle merkezi ile taşıyıcı sistem rijitlik merkezinin üst üste çakışmamasının etkisi' de göz önüne alınmıştır. En son olarak bu iki analiz sonuçlan karşılaştırılmıştır. xıMod Birleştirme Yöntemi ile elde edilen dinamik etkiler ve kullanım yükleri altındaki statik analizden elde edilen etkilerin birleştirilmesinden meydana gelen en büyük kesit tesirlerine göre zemin kat kolon, kirişleri ve perde donatılan hesaplanmıştır. Ayrıca üstyapıdan aktarılan en büyük zorlar kullanılarak radye temel hesabı yapılmıştır. Radye temellerin kalınlığı yeterli olup zımbalama kontrolünü sağlamaktadır. Betonarme hesaplar ABYYHY 97 ve TS 500' de belirtilen tasarım kriterlerine uygun olarak yapılmıştır. xıı

Summary:

STRUCTURAL DESIGN OF A 22 - STORY REINFORCED CONCRETE BUILDING SUMMARY Being the master thesis accomplished under supervision of Assoc. Prof. Kadir GÜLER, th structural behavior and design procedures of a 22-story reinforced concrete building subjected to seismic loading are investigated The building is assumed to be located at seismic zone 1. It consists of 5-story basement and 17-story superstructure. The stories from ground to story 11 have the same plan while the stories from story 12 to the top one have the different plan. The materials used for concrete and steel are C35 and S420,respectively. First of all, the preliminary dimensions of structural elements are defined according to TS 500, considering that the building will be used as office building and the concerning dead loads and live loads are defined based on the relevant clauses of TS 498. Then, 3 -dimensional analysis model is created via SAP 2000 Program in order to perform static and dynamic analysis of the structural system. In order to investigate the structural behavior of the building under seismic loading, East-West component of Bolu earthquake of November 12, 1999, whose magnitude is 7.2, is assigned to the building as lateral load and the time history analysis is carried out. Furthermore, spectral analysis is performed according to the acceleration spectrum and the concerning of Earthquake Resistant Code of Turkey using mode superposition method defined by Earthquake Resistant Code of Turkey. Based on mode superposition method, it is expected that the behavior of the structural system is obtained by means of the superposition of each vibration mode via certain methods. Being the common practice of lumped mass, it is assumed that the mass of each story lumped at the story level, the mass center, and the effect of eccentricity of mass Xlllcenter and the center of rigidity is taken into account by applying torsion on it. At the end, the results of these two dynamic analyses are compared. Using the combination of resulting the internal forces from mode superposition method and static analysis of the system under service loads, sectional analysis of columns, beams, mat walls of the first story is carried out. Moreover, reinforcement calculation of plate foundation under the maximum forces transmitted from the superstructure is performed, and it is checked mat the thickness of the foundation is enough for punching. Design of Structural elemente are carried out to satisfy the requirements of Turkish Earthquake Resistant Code and TS 500. xiv