Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı

22 Temmuz 2007 milletvekili genel seçimleri öncesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasal iletişim stratejileri

22 July 2007 general election Justice and Development Party's political communication strategies

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 250150 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma, 22 Temmuz 2007 Milletvekili Erken Genel Seçimleri öncesi Adaletve Kalkınma Partisi'nin siyasal iletişim stratejilerini konu edinmektedir. Seçimlerden,oylarını 11 puanın üzerinde artırarak çıkmış olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu oyartışında, parti tarafından uygulanan siyasal iletişim stratejilerinin etkili olup olmadığıanlaşılmaya çalışmıştır.22 Temmuz 2007 seçimleri, 11. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecindeyaşananların bir uzantısı olarak 5 yıllık normal süresinin tamamlanmasına yaklaşık 5ay kala erkene alınmıştır.Kuramsal çerçevenin sunulduğu ilk bölümde, iletişim, siyasal iletişim,propaganda olgularının tarihsel gelişimi, genel kabul gören ilkeleri aktarılarakgünümüzde siyasal iletişim ve propagandanın kazandığı yeni boyutlar ve yönelimlerirdelenmiştir. ?Siyasal pazarlama?, ?siyasal reklamcılık?, ?siyasal iletişimdeprofesyoneleşme? gibi kavramların da tartışıldığı bölümde siyasal iletişimindünyada ve Türkiye'deki pratiklerden hareketle kavramın uygulamadaki görünümleriörneklenmiştir.?Bulgular ve Değerlendirme? bölümünde, 22 Temmuz 2007 seçimleri öncesiAKP'nin propaganda faaliyetleri incelenmiştir. Bu aşamada ilk olarak seçimbildirgesi, miting konuşmaları ve gazetelerden derlenen miting haberlerine kategorikanaliz uygulanmıştır. Elde edilen veriler ışığında AKP'nin seçim iletişimi stratejileriirdelenmiş ve araştırmanın varsayımları sınanmıştır.

Summary:

This study includes political communication strategies of the Justice andDevelopment Party, or AKP?s, in 22 July 2007 Early Parliamentary General Elections inTurkey. It has been analyzed whether the political communication strategies adopted bythe Party have a role in vote increase of the Justice and Development Party, which cameout 11 point increase from the election.22 July 2007 elections, was re-scheduled to five months earlier thancompletion of 5-year routine process as an extension of the events happened during11th Presidency election.In the first chapter, institutional framework is presented; and communication,political communication, historic development of propaganda facts, generallyacceptedprinciples are conveyed while new dimensions and approaches of today?spolitical communication and propagandas are studied. Appearances of the concept onthe practice from the applications in world and Turkey are exemplified in the chapterin which the concepts such as ?political marketing?, ?political advertising?, ?andprofessionalization in political communication? are discussed.In the chapter of ?Findings and Evaluation?, AKP?s propaganda operationsbefore 22 July 2007 elections are analyzed. At this step, initially categorical analysisis applied on election bulletin, meeting speeches, and meeting news extracted fromnewspapers. In the light of findings, AKP?s election communication strategies areanalyzed and assumptions of the research are examined.