Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı

2,2',3,4-tetrahidroksi-3'-nitro-5'-sülfoazobenzen reaktifinin sularda bakırın spektrofotometrik tayinindeki etkinliğinin saptanması

Investigation of activity of 2,2',3,4-tetrahydroxy-3'-nitro-5'-sulphoazobenzene in spectrophotometric determination of copper in water

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 119739 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Yüksek Lisans Tezi TETRAHİDROKSİ-S'-NİTRO-S'-SÜLFOAZOBENZEN RFAKTTFİNTN STTT,A1*T»A BAKTRTN SPFKTOOFOTOMFTRİK TAYİNİNDEKİ ETKİNLİĞİNİN SAPTANMASI Ayça Atılır Anadolu Üniversitesi Fen Dilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Danışman: Prof Dr D Lale Zor 2002, 72 sayfa Bu çalışmada 2,2S3,4-tetrahidroksi-3,nitro-5'-sülfoazobenzen (tetrahidroksiazon NS) ligandı kullanılarak, bakırın içilebilir su örneğinde spektrofotometrik tayini yapılmış ve bu metodun etkinliği araştırılmıştır Çalışmanın birinci aşamasında tetrahidroksiazon NS ligandı ile bakır(II) iyonunun sulu ortamda renkli kompleksi oluşturularak, kompleksin maksimum absorbans veren dalga boyu ve ligandın farklı metal iyonlarına seçiciliği saptanmıştır Çalışmanın ikinci aşamasında, bakır(IT) iyonunun kadmiyum(H)- çinko(II) ve mangan(II)-çinko(II) katyonları varlığında ayrı ayrı kalibrasyon eğrileri çizilmiş ve suda bakır(II) iyonunun spektrofotometrik olarak tayini gerçekleştirilmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

11 ABSTRACT Master of Science Thesis INVESTIGATION OF ACTIVITY OF 2,2' A4-TETRAHYDROXY-3'- NITRO-5»-SULPHOAZOBENZENE IN SPECTROPHOTOMETRY DETERMINATION OF COPPER IN WATER Ayça Atılır Anadolu University Graduate School of Natural and Applied Sciences Chemistry Program Supervisor: Prof Dr D Lale Zor 2002, 72 pages In this study, spectrophotometric determination of copper was done in drinking water sample by using 2,2',3,4-tetrahydroxy-3'-nitro-5'- sulphoazobenzene (tetrahydroxyazon NS) Iigand and activity of method was investigated In the first stage of the study, the coloured complex of copper(II) ion and tetrahydroxyazone NS Iigand was formed in aqueous media and then the wavelenght which gives maximum absorbance of complex and the selectivity of Iigand to different metal ion were established In the second stage of the study, calibration curves of copper(II) ion in the presence of cadmium(n)-zinc(II) and manganese(II)-zinc(II) ions were drawn respectively and copper(II) ion was determined by spectrophotometre in water ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.