Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı

23. güneş çevriminin genel özellikleri

The general properties of 23rd solar cycle

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 182534 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Güneş bize en yakın ve doğal yaşamımızı etkileyen bir yıldızdır. Aynı zamanda, ortalama 11yıllık bir süre zarfında ışımagücünde 0.001 `ine varan değişimler gözlenen bir yıldızdır. Nasıl birmekanizma ile bu değişimlerin meydana geldiğinin bilinmesi Arz üzerindeki yaşam için hayatiönem taşımaktadır. Ancak bu sayede Güneş'te meydana gelebilecek ileri dönük tahminleryapılabilir.Aktivitenin özelliklerini ortaya çıkarabilmek için, Güneş üzerindeki çeşitli oluşumlarda zamanlameydana gelebilecek değişimler belirlenmelidir. Bunun için de farklı yapılara ait farklı indekslergeliştirilmelidir. Bu amaçla literatürde ondan fazla indeks geliştirilmiştir. Bu çalışmada, 23.Güneş çevriminin genel özelliklerini ortaya çıkarabilmek için bu indekslerden altısı seçilmiş veçevrim süresince değişimleri incelenmiştir.Bunun yanı sıra, Güneş aktivitesinin Arz'ın atmosfer ve manyetosferine yaptığı etkiler, literatürtaranarak tezde sunulmuştur.

Summary:

The Sun which is the nearest star to Earth, is affecting our natural human life. Besides, there is0.001 variability occurs at Solar irradiance values, during 11-year solar cycle. Understanding theunderlaying mechanism of this variations and their effects to Earth, has vital impotance. Barely,by means of this some future predictions can be made about the Sun.Variations of some Solar structures will be determine to reveal the characteristics of the Solaractivity. For this reason, some different solar indexes should be develop for each differentstructures. In literature, there are more than ten indexes were devoloped for this purpose. In thisstudy, six of them are selected and their variations are examined to reveal the characteristics ofthe 23rd solar cycle.In addition to all, influences of the Solar activity to the Earth?s atmosphere and magnetosphereare given and their crucial results are detailed presented in this work.