Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Erciyes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı / İslam Tarihi Bilim Dalı

23 numaralı Kırşehir Şer'iyye Sicili'nin (H. 1328?1330 / M. 1910 ? 1912) transkripsiyonu ve değerlendirilmesi

Number of 23 Kırşehir Şeriye Registers (h.1328?1330) (M.1910?1912) (R. 1326?1328)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 323419 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

23 NUMURALI KIRŞEHİR ŞER'İYYE SİCİLİ (H.1328?1330)(M.1910?1912) (R. 1326?1328)Cemaleddin SERİNErciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler EnstitüsüYüksek Lisans Tezi, Nisan 2012Danışman: Prof. Dr. Sebahattin SAMURKISA ÖZETÇalıştığımız dönem (H.1328?1330) (M.1910?1912) yıllarına ait 23 Numaralı Kırşehir Şer'iyye Sicili'dir. Çalışmamızın başında şer'iyye sicillerinin ortaya çıkışı, Osmanlı Şer'iyye Sicillerinin tarihi gelişimi, şer'iyye sicillerinin önemi ve kapsadığı belgelerin konumuzla bağlantılı olması nedeniyle Osmanlı Devleti'nin hukuki yapısını şer'i ve örfi hukukunu ana hatlarıyla ele alarak izah etmeye çalıştık.Kırşehir'e ait şer'iyye sicillerinin incelenmesi ile mahalli tarihçilerin ihtiyaç duydukları malzeme, sayılabilir rakamlarla verilmektedir.Milattan önceki tarihlere kadar uzanan bir tarihin parçası olan Kırşehir en iyi dönemini Selçuklular döneminde yaşamıştır. Bir sınır kenti olması nedeniyle beylikler arasında sürekli yönetimi değişen bir şehir olmuştur. Osmanlılar döneminde ise güvenlik açısından huzurlu ancak gelişmesi durmuş bir sancak konumundadır.23 Numaralı Kırşehir Şer'iyye Sicili, 98 varak, 195 sahife, 403 adet belgeden oluşmaktadır. Sicillerin hepsinde de müslüman halkla gayrimüslim halk arasında (Ortodoks Rum ve Ermeniler) bir sorun yaşanmadığı mahkeme kayıtlarından anlaşılmaktadır.Anahtar Kelimeler: Kırşehir, Şer'iyye Sicili, Osmanlı

Summary:

NUMBER OF 23 KIRŞEHİR ŞERİYE REGISTERS (H.1328?1330)(M.1910?1912) (R. 1326?1328)Cemalledin SERİNErciyes University, Institute Of Social Sciences,M.Sc. Thesis, April 2012Supervisor: Prof. Dr. Sebahattin SAMURABSTRACTThe period that we have studied is numbered 23 Kırşehir Şer?iyye register belonging to the year of (H.1328-1330) (C.1910-1912). At the beginning of our study, we have tried to explain the appearance of the Ottoman Şer?iye registers, historical process of Ottoman şer?iyye registers, the importance of şer?iyye registers and structure of Ottoman Empire taking Islamic and customary law into consideration legal since the documents that it includes are related to our subject.With the examination of the şer?iyye registers belonging to Kırşehir, the material that the local historians need are provided with countable numbers.Kırşehir, which is a part of history going back to many centuries BC, had its best period under the rule of Saljukids.(Selcuks) Because of the fact that it is a border town, it has become a city whose ruler has always changed among the governments. During Ottaman period it was a peaceful town in terms of security but it was in a city situation that its development stopped.Kırşehir Şer?iyye register numbered 23 consists of 98 folios, 195 pages and 304 documents. It is understood from the court records that there were no problems between muslims and non-muslims such as Ortadox Greeks and ArmeniansKeywords: Kırşehir, Şer?iyye Register, Ottoman