Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı

2014

232 numaralı Ruus Defteri (Metin-değerlendirme)

The transcription and assessment of the Ruus Register number 232

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 375957

Tezi Bul
Özet:

Tez konusunu 232 Numaralı Ruus Defteri'nin tamamının metin ve değerlendirmesi oluşturmaktadır. Defterin içeriğinde, 1578 yılında gerçekleşmiş olan İran seferinde mücadele edenlere, Şirvan seferi esnasında Serdar olan Özdemiroğlu Osman Paşa tarafından verilen timar, zeamet, terakki ve görev tevcihleri yer almaktadır. Özdemiroğlu Osman Paşa hakkında yapılan çalışmalardan yararlanılarak hayatı ve dönemin İran ile ilişkileri üzerine bilgi verilmiştir. Metnin çevirisinin tamamlanmasından sonra bu tevcihlerin değerlendirmesi yapılmıştır. Değerlendirme yapılırken, bu tevcihlerin yer, zaman ve sebepleri üzerinde durulmuştur. Anahtar Kelimeler: Ruus Defteri, Ordu Ruusu, Özdemiroğlu Osman Paşa,Şirvan Sancağı, Osmanlı, Şark Seferleri, Tevcih, Divan-ı Hümayun

Summary:

The topic of the thesis is composed of analysis and transcription of 232 numbered Ruus register. Content of register; given timar,zeamet,terakki and favours to companions during Iran war in 1578 by Özdemiroğlu Osman Pasha. To benefit from studies about Özdemiroğlu Osman Pasha, has been given information about his own life and relation with İran of period. After completing the transcription, the given favours have been analysed. By analysing, dwelled upon on place, time and reason of those given favours Key Words: Ruus Register, Army Ruus, Ozdemiroglu Osman Pasha, Sanjak Of Sirvan, Ottoman, Journey Of The Orient, Assignment, Divan-ı Humayun