Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

24 Aralık 1995 erken genel seçimlerinde siyasal kampanyaların değerlendirilmesi (CHP-RP reklam kampanyası örneği)

Evaluation of political campaignes during the election in 1995 (CHP-RP advertising campaigns)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 146667 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Modern toplumlarda, iletişim teknolojilerindeki hızlı değişim ve gelişim, karmaşıklaşan toplum yapılarıyla beraber artan rekabet ortamı, siyasi partilerin seçmenlerle kurdukları ilişkiyi farklı bir boyuta taşımıştır. Seçmen ile kurulan ilişkide reklam ajansları, araştırma şirketleri aktif bir rol oynamaya başlamıştır. Öyle ki bir çok seçim kampanyası partiler tarafından görevlendirilen reklam aj ardan tarafından yürütülür olmuştur. Türkiye'de yapılan seçim kampanyalarında ağırlıklı olarak yararlanılan yöntemlerin başında, politik reklamcılığın geldiği görülmektedir. Ancak, yapılan reklam kampanyalarının beklenen başarıyı gösterememektedir. Çünkü, Türkiye'de siyasetçilerin politik kampanya konusunda sınırlı bilgiye sahip olmaları seçim kampanyalarının politik iletişim literatüründe önemli bir yer tutan politik pazarlama anlayışından yoksun salt politik reklama dayalı eksik çalışmalar olmasına neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı öncelikle, politik iletişim literatüründe önemli bir yer tutan politik reklamı, seçim kampanyalarının başarısı üzerindeki etkisini anlamak açısından incelemektir. Politik reklamın, politik pazarlamanın unsurlarından biri olması nedeniyle çalışmada, politik pazarlama kavramına da politik reklam kadar ağırlık verilmektedir. İkinci bölümde çalışmada, politik reklam kampanyasının başarısına önemli etkileri olduğu düşünülen, seçim döneminde seçmenin içinde bulunduğu hukuki, siyasi, ekonomik ve demografik durum incelenecektir. Son olarak, teorik çalışmayı tamamlayıcı örnek uygulama olan 24 Aralık 1995 Erken Genel seçiminde Refah Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi 'nin politik reklam kampanyaları ele alınacaktır. nı

Summary:

In modern societies, the rapid transformation and development of communication technologies, the competition environment growing in parallel to social structures which become more complicated created for the political parties the need to receive professional service in relation with the communication they establish with electors. Advertising and research agencies begin to play important roles in the communication which political parties establish with electors. Finally advertising agencies nominated by the political parties during numerous election campaigns. We see that political advertising comes in the first rank among the methods which are mostly used during the campaigns organized in Turkey. However, it is noted that generally the performed advertising campaigns do not yield the expected success. The reason is that Turkish politicians' lack of knowledge on marketing cause the campaigns to be incomplete works deprived of marketing concept and based only on advertising. The purpose of this work is to examine primarily the political advertising in political communication literature in order to understand its effect on the success of political campaigns. Since the political advertising is one of the elements of political marketing, the political marketing concept is treated in this work as much as the political advertising. Secondly, the legal, political, economic and demographic situations in which the elector is situated during the election period and which are considered to have significant effects on the success of political campaign are studied in the work. Finally, the advertising campaigns of Refah Partisi (Welfare Party) and Cumhuriyet Halk Partisi (Republican People's Party) during the election in 1995 are treated as exemplary applications to complete the theoretical work. IV