Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

24 nolu Eğin Şer'iyye sicili transkripsiyonu ve hukuki değerlendirmesi (H. 1301-1302 / M. 1883-1885)

24 numbered Sharia Sijils transcription and their judicial analysis (H. 1301-1302 / M. 1883-1885)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 544072 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Hazırlamış olduğum 24 Nolu Eğin Şer'iyye Sicili, H.1301-1302 (M.1868-1870) yılları arasındaki belgeleri kapsamaktadır. Erzincan'a bağlı bir ilçe olan Kemaliye, Osmanlı Devleti döneminde Eğin olarak isimlendirilmiştir. Eğin 1868-1870 tarihleri arasında, Harput vilayetine bağlı bir Kaza'dır. Milli mücadele yıllarının sonuna doğru kasaba halkının isteği üzerine 21 Ekim 1922 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Eğin adı Kemaliye'ye dönüştürüldü. Cumhuriyetin başlarında önce Elaziz vilayetine bağlı bir kaza merkeziydi. 1926 yılında Malatya'ya, 11 Mayıs 1938 tarihli kanunla da Erzincan iline bağlandı. Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımında nüfusu (1927) 3488 kişi olarak belirlendi. Bu çalışmamızda Kâdılık, Eğin Kazası ve Şer'iyye Sicilleri hakkında bilgi verdikten sonra belgelerin türüne göre fihristini ve transkripsiyonlarını verdik. En son kısımda ise kısaca hukuki değerlendirmesini yaptık. Anahtar Kelimeler: Osmanlı, İslam Hukuku, Eğin, Şer'iyye Sicilleri.

Summary:

The 24 numbered Eğin court records that I have prepared includes documents between H: 1301-1302 (Gregoran calender 1868-1870) years. The district Kemaliye which is connected to Erzincan province was named Eğin in the ottoman period. Eğin was a district tied to the Harput province between the 1868-1870 period. At the request of the people of the town, towards the end of the independence years with the 21 of october 1921 dated cabinets decision. At the begining of the Republic. It was a district tied to the province of Elazığ. In 1926 It was tred to Malatya, With the 11 of May, 1938 law it was tred to Erzincan province. At the begining of the Republic period the first census (in 1927) It was confirmed as 3488 people. In our work, after giving information about muslim judges Eğin district and court records we gave the catalogue and transcriptions according to the types of documents. At the last part we briefly made an evaluatian. Key Words: Osmanlı, Islamic Law, Eğin, Court Records.