Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Maliye Anabilim Dalı / Mali Hukuk Bilim Dalı

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda yasaklama kararları ve kararlara karşı başvuru yolları

Prohibition decisions in State Procurement Law no. 2886 and remedies against these decisions

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 495782 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Kamu ihalelerinde, ihalelerin başından sonuna dek idarelerce sağlanması zorunlu olan ihale ilkeleri bulunmaktadır. Bu ilkeler, kamu bütçesi üzerinde tesiri olan ve malî sonuçları bulunan ihalelerin sağlıklı bir süreç içinde gerçekleştirilebilmesi, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi, kamunun güvenirliğinin sağlanabilmesi ve nihayetinde kamu yararı için elzemdir. İdareler tarafından ihale ilkelerini temin etme sorumluluğunun yerine getirilmesinde, ihalelerde idarenin karşı tarafında yer alan kişilerin de fiil ve davranışları direkt etkilidir. Zira kişilerin ihale ilkelerinin teminini engelleyen fiil ve davranışlarına hukukî bir sonuç bağlanmıştır ve kamu düzeninin bir tezahürü olan ihale düzenini bozmaya yönelen fiil ve davranışları gerçekleştirenler hakkında kamu ihalelerinden yasaklama kararı verilmektedir. Bu bağlamda, kamu ihale usullerini düzenleyen kanunlardan biri olan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu Kanun'a dayanan ikincil mevzuat uyarınca düzenlenen fiil ve davranışları gerçekleştirdiği tespit edilenler hakkında, idarelerce yasaklama kararı tesis edilmektedir. İdarî fonksiyona tabi olan kamu ihalelerinden yasaklama kararları, geçici süreliğine tesis edilen bir bireysel idarî işlemdir. Bu sebeple hukuka uygun bir yasaklama kararı, idarî işlemlerin unsurları olan sebep, konu, yetki, şekil ve maksat yönlerinden incelenmesi gerekmektedir. Ayrıca özel idarî kolluk olduğunu düşündüğümüz kamu ihalelerinden yasaklama kararları ile oluşturulmak istenen dengede Anayasal temelde çatışan menfaatler bulunduğu için, bu kararların tesisinde çok dikkatli olunması gerekmektedir. Kamu gücü kullanılarak tesis edilen ve hukuka uygunluk karinesinden yararlanma özelliği bulunan kamu ihalelerinden yasaklama kararları, bir idarî yaptırımdır. Bu kararlara karşı başvurulabilecek idarî ve yargısal başvuru yolları bulunmaktadır. İdarî yargıda dava konusu edilebilen yasaklama kararlarının iptal davası açmak suretiyle iptali istenebileceği gibi, zararın bulunduğu hâllerde de tam yargı davası ile zararın tazmini istenebilmektedir.

Summary:

In public procurements, there are mandatory tender principles that must be provided by the administrations from the beginning to the end of the tenders. These principles which have an impact on public budget and have financial consequences, are essential for tenders to realize in a healthy process, using public resources effectively and efficiently, ensuring public reliability and finally for public interest. During the fulfillment of the responsibility of providing tender principles by administrations in tenders, the acts and conducts of the persons' on the opposite part of administrations are directly influential, as well. Because a legal consequence is binded to the acts and conducts of these persons' that prevent the fulfillment of tender principles and prohibition decisions from participating in public procurements are given to those who are involved in disturbing acts and conducts of tender order that is manifestation of public order. In this regard, prohibition decision is given to those who are involved in the acts and behaviors by the administrations in accordance with the State Procurement Law No. 2886 which is one of the laws regulating public procurement procedures and the secondary legislation based on this Law. Prohibition decisions from participating in public procurements which are established temporarily are subject to administrative function and they are considered as individual administrative act. Therefore, a legal prohibition decision should be studied in terms of reason, subject, authority, form and purpose that are elements of administrative acts. Besides it is necessary to be very careful in the establishment of these decisions because there are conflicting interests on the Constitutional basis to create the desired balance with prohibition decisions from participating in public procurements that we considered to be a special administrative police. Prohibition decisions from participating in public procurements which established by public power and capable of benefiting from legal compliance presumption are administrative sanction. There are administrative and judicial remedies against these decisions. The prohibition decisions which may be brought before the administrative judiciary can be requested to be cancelled by revocatory action, in case of damages, the compensation of the damage with full remedy action can be requested, as well.