Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Yapı Mühendisliği Bilim Dalı

2886 ve 4734 sayılı ihale kanunlarının incelenmesi ve yapım işlerinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun uygulanmasında karşılaşılan sorunlar için çözüm önerileri

Procurement laws numbered at 2886 and 4734 and solution proposals for the application problems of Public Procurement Law at numbered 4734 at construction affairs

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 166390 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ülkemiz kıt kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması ve yatırımlardan elde edilecek sosyal faydanın topluma zamanında sunulması, ancak yatırım projelerinin planlanan sürede, öngörülen bütçe sınırlan içinde kalınarak en ekonomik maliyetle ve istenilen kalitede gerçekleşmesi ile mümkündür. Bunları sağlayabilmekte ancak yeterli bir ihale mevzuatı ile mümkündür. Ülkemiz ekonomisinin lokomotif sektörü olan inşaat sektöründe de en büyük işveren kamudur. Kamu yatırım projeleri; yürürlükteki mevzuata göre ihale edilmekte ve proje yönetim kapsamındaki temel süreçler olan planlama, örgütleme, yürütme ve denetim, kamu personeli ve yükleniciler eliyle gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde 01.01.1984 tarihinde yürürlüğe giren 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun günümüz değişen ve gelişen ihtiyaçlarına cevap veremediği, uygulamada ortaya çıkan aksaklıkları gidermede yetersiz kaldığı, bütün kamu kurumlarım kapsamadığı, Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret örgütü gibi uluslar arası kuruluşların ihale mevzuatına ve uygulamalarına paralellik göstermediği görüldüğünden kamu ihaleleri ile ilgili geniş kapsamlı 4734 sayılı Kamu îhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu hazırlanmış ve her iki Kanun da 01.01.2003 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Ancak, 4734 saydı Kamu İhale Kanunu yürürlüğe girmeden tartışılmaya başlanmış, yürürlüğe girmesiyle de mevcut sonraları gidermektense yeni sorunlar ortaya çıkardığı görülmüştür. Kanunda net olarak açıklanmayan bazı hükümler de, idareler tarafından objektif olarak yorumlanmamakta ve bu hususlar bazı suistimallere yol açabilmektedir. Kanun kapsamına alınan bazı kamu kurum ve kuruluşları Kanunun kendileri için uygun olmadığını belirtmiş ve bazı değişiklikler talep etmişlerdir. Bunun neticesinde, 15.08.2003 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 4964 sayılı Kanunla, Kamu İhale Kanununda bazı değişiklikler yapılmıştır. Ancak yapılan değişiklikler birçok kurum ve kuruluşun sorunlarına çözüm getirmemiştir ki yeni değişiklik taleplerinden söz edilmeye başlanmıştır. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarının değil, sektörün büyük bir çoğunluğunun Kamu İhale Kanunu ile ilgili şikayetlerini mevcuttur. İdareler, meslek odaları, yükleniciler ve sektörün diğer temsilcileri bu Kanunla ilgili olarak değişiklik önerileri ortaya atmaktadırlar. İnşaat sektörünün ülke ekonomisindeki payı ve kamu ihalelerinin öteden beri ülke ekonomisine getirdiği ağır yükler göz önüne alındığında, bu Kanunun eksiksiz bir biçimde yapılmasının ve uygulanmasının önemi açıkça görülmektedir.Bu çalışmada yazar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun eksiklerini ortaya koyarak bunların Kamu İhale Kanununda giderilip giderilmediğini ve Kamu İhale Kanununun pozitif ve negatif yönlerini araştırmıştır. Bunların sonucunda yazar, Kamu İhale Kanununun iyileştirilebilmesi için önerilerde bulunmuştur.

Summary:

The only way of using efficiently and beneficially unsufficient sources of our country and serving on time the social benefits handled from investments can only be provided by realising investment projects in the planned period, in an economic cost and in the required quality and by respecting the considered limits of budget. And all of this process is poss&Je-with suffîoenî procurement subjects. In one of the locomotive sectors of our economy, construction sector, also, the biggest employer is public. Public adjucation projects are adjudicated according to subjects in force and realised by the hand of planning, organization, enforcement and inspection, civil servant and charged persons which are the main procedures in the project administration. In our country, the state procurement law numbered 2886, which came into force in 01.01.1984 could not answer to the current, changing and developing necessities, was unsufficient to remove occured defects, did not include all public compositions and was not convenient to procurement subjects and application of international enterprises such as European union and worid. As a consequence, the public procurement law numbered 4734 and the public adjudication agreements law numbered 4735 are prepared and these two laws are made in force from 01.01.2003. However, before the public procurement law numbered 4734 come into force, it was subject of many discussions, and with the coming into force, although it would solve problems h caused many others. Also, son» rules which are not clear in the law are not interpreted objectively and are sometimes abused. Some public composition and enterprises which are compromised in the law expressed that this law is not convenient for them and asked for some changes. As a result, from 15.08.2003, with the public procurement law numbered 4964 there had been some changes. However, the new changes could not solve problems of many compositions and enterprises so that, again, demands for changes started to be pronounced. Not only public compositions and enterprises but also most of the sector has many complaints about public procurement law. Administrations, offices of profession, charged persons, and other representatives of the sector are proposing some changes. When the portion of construction sector in our economy and the heavy burden that public adjudications have brought about for many years are considered the importance of complete formation and application of this law is obviously seen. In this study, while emphasizing on lacks of state procurement law and recovering of these in public procurement law, the writer searched the negative and positive side Xllof the public procurement law. As a result of these, the writer proposed some changes to make better public procurement law.