Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

3-6 yaş grubunda çocuğu olan annelerin beslenme bilgi düzeyleri ve beslenme alışkanlıkları

Nutritional knowledge levels and nutritional habits of mothers who have children at age 3-6

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 151144 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Yüksek Lisans Tezi 3-6 YAŞ GRUBUNDA ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN BESLENME BİLGİ DÜZEYLERİ VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI Özlem DEMİRKAYNAK Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ev Ekonomisi (Beslenme) Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Seniha HASÎPEK Bu araştırma, Ankara Üniversitesine bağlı anaokullaruıda çocuğu olan annelerin beslenme bilgi düzeylerini ve beslenme alışkanlıklarını incelemek amacı ile 200 kadın üzerinde yapılmıştır. Araştırma verilerinin elde edilmesinde anket tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, annelerin %40.5'i ortaöğretim mezunu, %59.5'i yüksekokul mezunudur. Ortaöğretim mezunu annelerin %48.15'i memur, %22.22'si ise çalışmamaktadır. Yüksekokul mezunu annelerin %28.57'si hemşire, %16.81'i memur %10.09'u öğretim üyesidir. Annelerin %89.5'inin çalıştığı, %10.5'inin çalışmadığı belirlenmiştir. Annelerin yaşlan 21-41 arasında değişmekte olup, %72'si normal vücut ağırlığındadır. Annelerin ortalama evlilik sureleri 9.1 17± 0.416 yıldır. Annelerin %87.66'sı evde yemeği kendi yaparken, %7.41'ini annesi, %2.47'sinin kayınvalidesi yapmaktadır. Annelerin %72.5'i televizyondan, %66.5'i gazeteden, %44.5'i kitaptan beslenme ile ilgili haberleri izlemektedir. Annelerin %73.5'i günde üç öğün, %21.5'i iki öğün yemek yemekte, %29'u sabah öğününü, %31'i öğle öğününü, %4'ü akşam öğününü atlamaktadır. Sabah kahvaltısını %63.5'i evinde, %30'u iş yerinde; öğle yemeğini %74.5'i iş yerinde %15.5'i evinde yemektedirler. Annelerin tamamına yakını (%97) akşam yemeğini evinde yemektedirler. Anneler sabah öğünlerinde içecek olarak her gün en çok çayı (%98.77) tercih etmekte, %75'i peyniri, %65'i zeytini günlük tüketmektedir, öğle öğünlerinde %57'si salata, %43.5'i yoğurt, %39.5'i çorbayı günlük olarak tüketmektedir. Ailelerin %64'ünün evine girmeyen besin yoktur. Annelerin %64.5'i yemek pişirme yöntemlerinden haşlamayı kullanmaktadır. Annelerin kızartma yağını iki kez, %21.5'i bir kez kullanmaktadır. Annelerin %36.5'i çocuklarının beslenmesi konusunda doktordan yardım alırken, %29.5'i yardım almamaktadır. Çocuklarının çoğunluğu (%83) üç öğün ana öpn yemektedirler. Çocukların %46.5'inin yemediği bir besin bulunmamakta, yenmeyen besinlerin başında sebze grubu (%38.71) gelmektedir. Çocukların %38.46'sı iştahı olmaması, %25.64'ü tabağında fazla besin bulunması nedeniyle tabağında artık bırakmaktadır. Annelerin %49'u çok iyi, %43'ü iyi, %7.5'i yeterli ve %0.5'i yetersiz düzeyde beslenme bilgisine sahip olduğu saptanmıştır. Ortaöğretim mezunu annelerin beslenme bilgi puan ortalaması 62.59Ü.48, yüksekokul mezunu annelerin beslenme bilgi puan ortalaması ise 74.33 ± 0.740'dır 2004, 133 sayfa ANAHTAR KELİMELER: Annelerin beslenme alışkanlıkları, eğitim düzeyleri, beslenme bilgi düzeyleri, annelerin çocuklarının beslenmesi

Summary:

ABSTRACT Masters Thesis NUTRITIONAL KNOWLEDGE LEVELS AND NUTRITIONAL HABITS OF MOTHERS WHO HAVE CHILDREN AT THE AGE OF3-6 Özlem DEMÎRKAYNAK Ankara University Graduate School Of Natural And Applied Sciences Department Of Home Economics Supervisor : Prof.Dr. Seniha HASİPEK This study was carried out on 200 women at the kindergartens associated with Ankara University, to study and determine the nutritional habits and nutrition knowledge levels of mothers. The data for the research was collected by questionnaires. According to the results of the research, 40.5% of the mothers who participated in the study are secondary education graduates, while 59.5% are of higher education. 48.15% of the mothers with secondary education are occupied as civil servants and 22.22% are unemployed, whereas, of the university graduates, 28.57% are nurses, 16.81% are civil servants and 10.09% are academic staff. Percentages of the working mothers are 89.5 and the unemployed mothers are 10.5. The ages of the mothers who participated in the research varied between 21 and 41, and 72% of those mothers have normal body weights. The avarage duration of their marriages is 9.117±0.416. While 87.66% of the mothers cook at home, 7.41%'s mothers and 2.47%'s mothers in law cook for them. 72% of mothers watch nutrition related programs from the TV, while 66.5% follow those from newspapers and 44.5% from published material. 73.5% of the mothers have 3 meals per day, while 21.5% have two meals per day and 29% of those skip breakfast, 31% skip lunch and 4% skip dinner. 63.5% have breakfast at home while 30% have breakfast at work. For lunch, this distrubution is 74.5% and 15.5% respectively. Almost all of the mothers (97%) have dinner at home. 98.77% of the mothers prefer to drink tea for breakfast, while 75% consume cheese and 65% consume olives on everyday basis. Of the mothers in the research, 57% prefer salads, 43.5% prefer yoghurt and 39.5%prefer soup for lunch. Every kind of food is available in the households of 64% of the families. 64.5% of the mothers prefer to cook with steam. 29% of the mothers use the frying oil twice before changing it, while 21% prefer to use it for only once. 36.5%of the mothers prefers to take medical advice, while 29.5% don't take medical advice at all. The number of meals for most of the infants (83%) is 3, while 46.5%of the children do not differ and choose any food and accept any food offered, while the most nonpreferred food between the children is the vegetables group with 38.71%. Of the children who leave food on their plates, 38.46% have an appettite problem, whereas 25.64% leave food as a result of excessive portions. Of the mothers who participated in the research, 43% were determined to have a good level of knowledge of nutrition, while 7.5%were sufficient and 0.5% were insufficient. Nutrition point avarage for the secondary education graduate mothers was found to be 62.59%±1.48 and nutrition point avarage for the higher education graduate mothers was found to be 74.33%±0.740. 2004, 133 pages Key Words : Nutritional habits of the women, the level of the education, the level of the nutritional knowledge, nutritional habits of infants.