Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Anorganik Kimya Anabilim Dalı

3-amino-1, 2, 4-triazol'den türeyen şif bazlarının sentezi ve geçiş metali komplekslerinin incelenmesi

Synthesis of schiff's bases derived from 3-amino-1, 2, 4-triazole and investigation of their transition metal complexes

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 109982 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET 3-AMİNO-l,2,4-TRİAZOL'DEN TÜREYEN ŞİF BAZLARININ SENTEZİ VE GEÇİŞ METALİ KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ 3-Amino-l,2,4-Triazol (AT), amitrol adıyla herbisit ve füngusit olarak kullanılmaktadır. AT, buna ilaveten ilginç ligand özelliklerine sahiptir. Aynı zamanda, moleküldeki -NH2 grubu vasıtasıyla şif bazı oluşturmaktadır. Şif bazlarının biyolojik aktiviteleri de bilindiğine göre, AT'nin şif bazlarının ve metal komplekslerinin biyolojik aktivitelerinde artış ve çeşitlenme olması doğaldır. Çalışmamızda AT'nin 2-HdroksimetiHden-3-Amino-l,2,4-triazol (HNAT) ve Benziliden-3 -amino- 1,2,4-triazol (BAT) ilk kez olmak üzere, 2-pirîdiniden-3-amino- 1,2,4-triazol (PAT) ve salisiliden-3-amino-l,2,4-triazol (SAT) şif bazı ligandlan elde edildi. HNAT'nin CUCI2.2H2O bileşiği ile şif bazı kompleksi sentezinde elde edilen ürünün şif bazı kompleksi olmayıp, AT'nin CuCfe ile verdiği kompleks bileşik olduğu tespit edildi. Çalışılan reaksiyon şartlarında HNAT'nin hidroliz olduğu sonucuna varıldı. Cu(OAc)2.HaO bileşiği ile farklı bir yöntem uygulanarak 1:1 ve 1:2 (metal:ligand) katı dimer kompleksleri elde edildi. Co(II), Zn(II), Hg(ü) ve Cd(II) asetat bileşikleri ile HNAT kompleksleri elde edildi. Buna karşılık, SAT, BAT ve PAT şif bazlarının aynı metal iyonları ile kompleksleşme reaksiyonlarında az sayıda ürün izole edilebildi. Çalışmamızın ikinci bölümünde AT'nin metal kompleksleri incelendi. Bu amaçla Cu(ü) kompleksleri yanında, oksovanadyum(TV) ve oksomolibden(VI) kompleksleri ilk kez sentezlendi. Sentezlenen turn bileşiklerin bileşimleri İR, elementel analiz, molar iletkenlik, magnetik geçirgenlik, atomik absorpsiyon, ^-NMR, M(m/e), TGA ölçümleri ile tespit edilip yapılan hakkında önerilerde bulunuldu. IX

Summary:

SUMMARY SYNTHESIS OF SCHIFF'S BASES DERIVED FROM 3-AMINO-l,2,4-TRIAZOLE AND INVESTIGATION OF THEIR TRANSITION METAL COMPLEXES 3-Amino-l,2,4-Triazol (AT), also known as amitrole, is used as a herbicide and fungucide. It also has interesting ligand properties. It yields schifFs bases with the -NH2 group present in the molecule. Since the biological activities of schifFs bases are known, it is normal that the biological activities of schifFs bases of AT and their metal complexes are increased, and variable. In our study, while the schifFs bases of AT derived from 2-hydroxymethylidene-3- amino-l,2,4-triazole (HNAT) and benzylidene-3 -amino- 1,2,4-triazole (BAT) are novel, schifFs bases of 2-pyridinylmethylene-3 -amino- 1,2,4-triazole (PAT) and salicylidene-3- amino- 1,2,4-triazole (SAT) were synthesized. It was found that the reaction product obtained in the complex reaction of HNAT and CuCl2.2H20 was not a complex of the schifFs base, it was instead the complex compound of AT with CuCk. This result led to the conclusion that HNAT was hydrolysed under that reaction conditions. By applying a different method with Cu(Oac)2.H20, solid, dimeric complexes with 1:1 and 1:2 (metal:ligand) stoichiometry were obtained. Complexes with HNAT were synthesized by using acetates of CoÇU), Zn(IT), Hg(II), and Cd(II) ions. However, only a limited number of products could be isolated with the schifF s bases of SAT, BAT, and PAT. In the second part of our study, metal complexes of AT was investigated. For that reason, besides the Cu(H) complexes, oxovanadium(IV) and oxomolybdenum(VI) complexes were synthesized for the first time. Compositions of all of the compounds synthesized were investigated by means of IR, elemental analysis, molar conductivity, magnetic susceptibility, atomic absorption, ^-NMR, M(m/e), and TGA. Some proposals were suggested about their structures. X