Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi

2000

3 ay-5 yaş arası çocuklarda okült bakteriyemi

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 90303

Tezi Bul
Özet:

57 ÖZET Okült bakteriyemi, altta yatan bir hastalığı olmayan sağlıklı çocuklarda kısa süren ateşe rağmen herhangi bir enfeksiyon odağı bulunamadığı halde bakteriyeminin saptanmasıdır. Bu çalışmada 3 ay-5 yaş arasındaki ateşli çocuklarda okült bakteriyemi sıklığı, bakteriyemiye neden olan mikroorganizmalar, okült bakteriyemiyi öngörmeye yarayacak klinik ve laboratuar bulgularının öneminin belirlenmesi ile seftriakson ve amoksisilin-klavulonik asit tedavilerinin etkinlik ve güvenilirliklerinin karşılaştırılması planlandı. Çalışmaya alınan 265 hastanın (yaş ortalaması 18.6+9.9 ay, dağılım aralığı 3-60 ay) 9'unda bakteriyemi tespit edildi (%3.4). Hastaların kan kültürlerinde S. pneumoniae, N. meningitidis, H. influenzae ve B grubu streptokok üredi. Bakteriyemi saptanan olguların yaş ortalaması 16+0.4 aydı (3-36ay). Ortalama ateş 40.2+0.4°C, lökosit 26311±1889/mm3, PNL 19912±2055/mm3, CRP 106.7+13. 8ng/dL, ESH 58+16.2mm/saat olarak bulundu. Bu değerler bakteriyemi saptanmayan hastalarmkinden anlamlı şekilde yüksekti. Bakteriyemili 9 olgudan 4 'ünde hem serum, hem idrarda lateks aglütinasyon yöntemiyle bakteri antijeni saptanırken, 4 olguda da yalnız serumda antijen saptandı. Toplam 215 hastaya seftriakson, 50 hastaya amoksisilin-klavulonik asit tedavisi verildi. Her iki tedavi grubundaki hastalarda her hangi bir komplikasyon gelişmedi. Sonuç olarak 3-36 ay arasında, ateşli ancak herhangi bir enfeksiyon odağı saptanamayan çocuklarda okült bakteriyemi olasılığı akılda tutulmalıdır. Ateşi 40°C ve üzerinde, lökositi 20000/mm3'ün üzerinde, PNL 15000/mm3'ün üzerinde, CRP 48ng/dL'nin üzerinde, ESH 30mm/saat'in üzerinde, serum veya idrarında bakteri antijeni saptanan çocuklarda bakteriyemi olasılığı yüksektir. Seftriakson veya amoksisilin- klavulonik asit bakteriyemi tedavisinde etkili ve güvenilirdir.

Summary:

58 SUMMARY Occult bacteremia is the presence of bacteria in blood of previously healthy children with fever of short duration and no detectable focus of infection. In this study we planned to determine the rate of occult bacteremia in febrile children 3 to 36 months of age, to identify the causative microorganisms, to assess the predictive values of clinical and laboratory criteria and to compare the efficacy and safety of ceftriaxone and amoxicillin- clavulanate treatments. Bacteremia was identified in 9 of 265 patients (3.4%) with a mean age of 18.6+9.9 months (range 3 to 60 months). & pneumoniae, N. meningitidis, H. influenzae, and group B streptococcus were isolated in blood cultures. The mean age was 16+0.4 months (range 3 to 36 months) in bacteremic children. The mean temperature was 40.2±0.4°C, leukocyte count 2631 1+1 889/mm3, PNL count 19912±2055/mm3, CRP 106.7±13.8ng/dL, ESR 58+16. 2mm/hour. These parameters were significantly higher in bacteremic patients compared to those without bacteremia. Bacterial antigens were detected in both serum and urine of 4 bacteremic patients and in only serum in 4 cases with positive blood cultures. Ceftriaxone was administered to 215 patients and amoxicillin-clavulanate to 50 patients. No complication was noted in any treatment group. We conclude that occult bacteremia should be kept in mind in febrile children aged 3 to 36 months without a focus of infection. Risk of bacteremia is high in children with fever>40°C, leukocyte count>20000/mm3, PNL count>15000/mm3, CRP>48ng/dL, ESR >30mm/hour and detectable bacteria antigens in serum or urine. Ceftriaxone and amoxicillin-clavulanate are both effective and safe in the treatment of occult bacteremia.