Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü / Denizel Çevre Anabilim Dalı

2013

3 boyutlu kent modellerinin sürdürülebilir kıyı alanları yönetimindeki kullanımı

The use of 3D city models in the sustainable coastal zone management

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 343074

Tezi Bul
Özet:

Bu tez kapsamında geçirdiği tarihi ve kültürel sürecin dışında yaklaşık 15 milyonluk bir nufusun talepleri doğrultsunda şekillenen İstanbul kıyıları gibi bir yönetim modeli kurulmasının zor olabileceği kıyı alanlarında seçilen Haliç bölgesi örnek alanında, 3B kent modeli oluşturulmuştur. Bu sayede kıyılar üzerinde birbiri ile karmaşık ilişkiler içinde olan talepleri toplayan ve buna göre yönetişim gerçekleştiren karar vericilerin nitelikli ve hızlı karar vermeleri için kullanabilecekleri ve aynı zamanda ekonomik de olabilecek bir modelin kurulması amaçlanmıştır. Modelin kurulması sırasında alana ait güncel uydu verileri ve mevcut vektör veriler tamamlayıcı olarak kullanılmıştır.3B sorgulanabilir kent modelleri ile kentlerin geçmişten günümüze süregelen değişimlerini belirleme, sunma, ileriye yönelik planlama ve koruma çalışmaları büyük önem kazanmaktadır. Bu çalışmalar karar verme organlarına fikir vermekte, doğal veya insan tarafından oluşabilecek tahribatlarda kentin eski haline dönüştürülmesi için kullanılmaktadırlar. Yapılan çalışmaların kamuoyu ile paylaşılması, projelerin uygulanmasında ve yürütülmesinde çoğulcu katılım sağlamaktadır. Kültürel envanterin ve mirasın korunması, onarılması, yeniden oluşturulması gibi çalışmalar için yapılan 3B modeller, çeşitli servisler üzerinden yaygın erişime açılabilmektedir.Kent modeli üzerinde karar verme mekanziması tarafından bölgeye ilişkin senaryoların 3B görsel analizleri yapılabilmekte ve bu süreç yeni planlama modelinin oluşturulmasında doğru kararların alınmasını sağlamaktadır. Bu model ile kıyıya ait bir işlevin, varlığın, riskin ve/veya talebin kıyı bölgesi üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda bu modelin bir başka lokasyon için örnek olup olamayacağının incelenmesi diğer amaçlarından biridir.

Summary:

Under the scope of this thesis, 3D city model of Haliç region, which is selected in the Istanbul coastal area that had undergone to historic and cultural changes in addition to the demands of 15 million population and hard to design management model, has been generated. It is aimed that the construction of such model can be used for quick and high quality decisions by the decision makers who receive the different requests including complex connections each other, hence realizes the management.By 3D queriable city models, detection of the changes from past to present day, presentation, planning and preservation studies gains emphasis. These studies give ideas to decision bodies, and are used for transforming the city to its original form in case of the damage. Public hearing of the undertaken studies provides a multiple participation in the application and execution of the protection. 3D models generated for the works like the preservation and restoration of cultural inventory and heritage, open to a common access by web services.Using the city model, 3D visual analysis of scenarios related to the region can be carried out and this gives a rise to correct decision in generating the new planning model. By this model, it is aimed that influence of a usage, an entity, a risk and/or a demand belongs to the coast over coastal zone has been investigated. Another objective here is to search the whether this model can be an example for different location or not.