Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

3-D finite element analysis of semi-rigid steel connections

Yarı rijit çelik bağlantıların 3-D sonlu elemanlar ile analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 255369 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Two types of connection are generally considered in the design of steel structures in practice. These are classified as completely rigid (moment) and simple (shear) connections. In theory, completely rigid connections can not undergo rotation and simple connections can not transfer moment. However, in reality rigid connections have a relative flexibility which makes them to rotate and simple connections have some reserve capacity to transfer moments. In many modern design specifications, this fact is realized and another type which is called partially restrained or semi-rigid connection is introduced. These types of connections have got the transfer of some beam moment to column together with shear. However, there is a lack of information on the amount of moment transferred and rotation of connection during the action of the moment transfer. The only way to quantify the moment and rotation of the partially restrained connections is to draw moment-rotation curves. Nevertheless, drawing such curves requires great amount of expenses for experiments. Taking these into account, the use of finite elements with the help of increased computational power is one way to obtain moment-rotation curves of connections. Available test results guides the finite element analysis for justifications. So these analyses can be further implemented into design functions. This thesis is intended to conduct 3-D non-linear finite element analyses to compliment with tests results for different types of semi-rigid connections with angles and compare them with mathematical models developed by different researchers.

Summary:

Pratikte, tasarım gereksinimleri için genellikle iki tip bağlantı göz önüne alınmaktadır. Bunlar tamamen rijit (moment) ve basit (mafsal) bağlantılardır. Teoride tamamen rijit bağlantılar herhangi bir dönme hareketi yapamazlar ve basit bağlantılarsa moment taşıyamazlar. Gerçek durumdaysa, rijit bağlantılar kendilerini dönebilir kılan bir miktar esnekliğe ve basit bağlantılar bir miktar rezerve moment kapasitesine sahiptirler. Günümüzdeki birçok modern tasarım standardı bu gerçeği fark ederek yarı rijit adı verilen bir bağlantı türünü gündeme getirmiştir. Bu bağlantı tipi kiriş momentinin bir kısmını kesme kuvveti ile birlikte kolona taşıyabilecek kapasiteye sahiptir. Fakat aktarılan moment miktarı ve buna bağlı dönme hareketinin miktarı konusunda bilgi eksikliği bulunmaktadır. Kısmi bağlı bağlantıların moment ve dönme değerlerinin bulunabilmesinin tek yolu moment-dönme eğrilerinin çizilmesidir. Bu arada bu eğrilerin çizilmesi için gereken testler büyük miktarda maliyete gereksinim duymaktadır. Bunlar göz önüne alındığında, bu tip bağlantıların dijital bilgisayarlar kullanılarak sonlu elemanlar analiziyle modellenmeye çalışılması, moment-dönme eğrilerinin elde edilmesi için başka bir yol olarak karşımıza çıkmaktadır. Mevcut test sonuçları bu durumda sonlu elemanlar analizlerinin kontrolü için bir yol göstericidir. Bu da gösterir ki; bu analizler daha da ileri gidilerek tasarım denklemelerine adapte edilebilir. Bu tez 3-boyutlu doğrusal olmayan sonlu elemanlar analizleri ile köşebentlerle oluşturulmuş yarı rijit bağlantıların incelenmesini yapıp bunların test sonuçları ve farklı araştırmacılar tarafından geliştirilmiş matematiksel modellerle karşılaştırılmasını amaçlamaktadır.