Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı / Telekomünikasyon Mühendisliği Bilim Dalı

3-D imaging of inhomogeneous materials loaded inside rectangular waveguide by Newton's method

Dikdörtgen dalga kılavuzu içerisinde inhomojen cisimlerin 3 boyutlu görüntülenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 293829 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study, an iterative method based on Newton algorithm for the reconstruction of complex object function of the isotropic, inhomogeneous and arbitrary shaped materials loaded in a rectangular waveguide is addressed By using the Dyadic Green?s function of an empty rectangular waveguide, the problem is formulated as a system of integral equations consist of the well known data and object equations Two unknows of this system, namely, the objtect function and the total electric field are solved in an iterative fashion by linearizing the nonlinear data equation in the sense of Newton method Since the problem is severely ill-posed like the other inverse problems, in order to obtain stable results, the data equation is regularized in the sense of Tikhonov for which regularization parameter is determined by Morozov disrepancy rule For numerical applications, the continuous equations are discretized to reduce the problem into matrix systems via Method of Moments The capabilities and validation limits of the method has been demonstrated with numerical simulations ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmada dikdörtgen dalgakılavuzu içerisine yerleştirilmiş izotropik, inhomojen, keyfi bir geometriye sahip malzemelerin kompleks cisim fonksiyonun bulunması için Newton metoduna dayanan iteratif bir yöntem sunulmuştur Boş dikdörtgen dalgakılavuzunun Dyadik Green fonksiyonu yardımıyla, problem, veri ve cisim denklemlerinden oluşan bir integral denklem sistemi ile formüle edilmiştir Bu integral sistemin iki bilinmeyeni, yani, cisim fonksiyonu ve toplam elektrik alan, veri denkleminin Newton yöntemiyle doğrusallaştırması ile iteratif bir şekilde bulunmuştur Diğer ters problemler gibi, söz konusu problemde oldukça kötü konumlanmış olduğundan, kararlı sonuçlar elde edebilmek için, veri denklemi Tikhonov anlamında düzenlenmiştir Tikhonov için gerekli olan düzenleme parametresi Morozov aykırılık prensibi ile hesaplanmıştır Sayısal uygulamlar için, sürekli denklemler Momentler yöntemiyle ayrıklaştırılarak matris denkleme indirgenmiştir Çeşitli sayısal simülasyonlar ile, yöntemin yeterliliği ve çalışma bölgesi belirlenmiştir Ayrıca söz konusu yöntem deneysel veriye karşıda denenmiş ve tatminkar sonuçlar elde edilmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.