Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

3 D reconstruction of rigid objects from multiple calibrated views

Durağan nesnelerin kalibre edilmiş görüntülerinden üç boyutlu geri çatımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 119435 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT 3D RECONSTRUCTION OF RIGID OBJECTS FROM MULTIPLE CALIBRATED VIEWS Mülayim, Adem Yaşar Ph.D., Department of Computer Engineering Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Volkan Atalay Co-Supervisor: Prof. Dr. Uğur Halıcı October 2002, 105 pages In this thesis, an image based three dimensional (3D) model reconstruction system is investigated and the work done for such a complete reconstruction system is presented. Calibrated images of a rigid object, acquired under a simple but controlled environment, are used to recover the 3D object geometry and the surface appereance. Based on a multi-image camera calibration method, an algorithm to define the rotation axis of a turn-table with respect to the fixed camera coordinate frame has been developed. Furthermore, this can be extended to estimate robustly the initial bounding volume of the object, which reduces the memory and processing costs in the volume intersection and carving processes. The object visual hull is obtained by volume intersection using object silhouettes. Then, the coarse object volume obtained is carved using a new algorithm based on photo-consistency that removes the disadvantages of silhouette based volume intersection method. mFinally, the concept of surface particles is adapted in order to extract a texture map that completes the object surface appereance. Keywords: camera calibration, silhouette, volume intersection, visual hull, photo- consistency, surface particles, texture map IV

Summary:

öz DURAĞAN NESNELERİN KALİBRE EDİLMİŞ GÖRÜNTÜLERİNDEN ÜÇ BOYUTLU GERİ ÇATIMI Mülayim, Adem Yaşar Doktora, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Assoc. Prof. Dr. Volkan Atalay Ortak Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Uğur Halıcı Ekim 2002, 105 sayfa Bu tezde, görüntü tabanlı üç boyutlu (3B) model geriçatım sistemi araştırılmış ve böyle eksiksiz bir geriçatım sistemi için yapılan çalışmalar sunulmuştur. Ba sit fakat kontrollü bir ortamda çekilen hareketsiz bir nesnenin kalibre edilmiş görüntüleri, 3B nesne geometrisi ve yüzey görünümünü elde etmek için kul lanılmıştır. Çoklu-görüntü kamera kalibrasyon yöntemine dayanan ve döner masanın dönme eksenini sabit kamera koordinat sistemine göre tanımlayan bir algoritma geliştirilmiştir. Ayrıca, bu tanım hacim kesiştirme ve yontma işlemle rinde bellek ve işlem maliyetlerini azaltmak amacıyla nesneyi kapsayan başlangıç hacminin doğruca tahmin edilmesi için genişletilebilir. Nesne görsel kabuğu nes nenin siluetleri kullanılarak hacim kesiştirme ile elde edilir. Daha sonra, elde edilen kaba nesne hacmi siluet tabanlı hacim kesiştirme yönteminin dezavantaj larını ortadan kaldıran yeni bir görüntü uyumu tabanlı algoritma ile yontulur.Son olarak, yüzey parçacıkları kavramı nesne yüzey görünümünü tamamlayan doku haritası çıkarımında kullanılmak üzere adapte edilmiştir. Anahtar Kelimeler: kamera kalibrasyonu, siluet, hacim kesiştirme, görsel kabuk, görüntü-uyumluluğu, yüzey parçacıkları, doku haritası vı