Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Anabilim Dalı

3-dimensional moving load problems for elastic and coated elastic half-spaces

Kaplamasız ve kaplamalı elastik yarı uzaylar için 3-boyutlu hareketli yük problemleri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 432769 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study deals with 3-dimensional analysis of a point load moving at a constant speed along the surface of elastic and coated elastic half-spaces. Formulation of the problems is based on the framework of an asymptotic hyperbolic-elliptic model for the wave field developed to extract the contribution of surface waves. The validity of the model is restricted to the range of speeds close to the surface Rayleigh wave speed for both problems. It is also assumed that for the coated half-space the thickness of the coating is small compared to a typical wavelength of the surface wave. First, the uncoated elastic half-space problem is considered and both sub and super-Rayleigh cases are studied. The surface solutions for both cases are obtained through the fundamental solution of the differential operators. Then these solutions are restored over the interior of the half-space by the means of Poisson's formula. Thus the steady-state near-field solutions are derived in terms of the elementary functions. Finally numerical computations based on the derived approximate formulae are presented. In the coated half-space problem the surface solutions are given in integral forms obtained through the use of integral transforms for sub and super-Rayleigh cases. Then the integral solutions of the perturbed wave equation describing wave propagation along the surface are derived with their far-field asymptotic expansion using the uniform stationary phase method. Finally, numerical comparisons of exact and asymptotic results are presented for both cases.

Summary:

Bu çalışmada kaplamalı ve kaplamasız elastik yarı uzayların yüzeylerinde sabit bir hızla hareket eden noktasal yükleri 3-boyutlu analizi ele alınmıştır. Problemin formülasyonu yüzey dalgalarının katkısını ortaya çıkarmak için geliştirilen bir hiperbolik-eliptik asimptotik modele dayanmaktadır. Her iki problem için de modelin geçerliliği Rayleigh dalga hızına yakın hız aralıklarında geçerlidir. Ayrıca kaplamalı yarı uzay için kaplamanın kalınlığının tipik yüzey dalga boyuna kıyasla küçük olduğu varsayılmıştır. İlk olarak kaplamasız elastik yarı uzay problemi ele alınmış ve sub ve süper-Rayleigh durumları çalışılmıştır. Her iki durum için yüzey çözümleri diferansiyel operatörlerin temel çözümleri yardımıyla elde edilmiştir. Daha sonra bu çözümler Poisson formülü yardımıyla yarı uzayın iç bölgesine genişletilmiştir. Böylece kararlı-hal yakın-alan çözümleri temel fonksiyonlar cinsinden türetilmiştir. Son olarak türetilen yaklaşık formüllere dayanan sayısal hesaplamalar verilmiştir. Kaplamalı yarı uzay probleminde sub ve süper-Rayleigh durumları için yüzey çözümleri integral dönüşümleri kullanılarak integral formda elde edilmiştir. Daha sonra yüzey boyunca yayılmayı tanımlayan pertürbe edilmiş dalga denkleminin integral çözümleri düzgün durağan faz metodu kullanılarak uzak alan asimptotik açılımları ile türetilmiştir. Son olarak her iki durum için tam ve asimptotik sonuçlar için sayısal karşılaştırmalar verilmiştir.