Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Halk Sağlığı Anabilim Dalı

2015

3 farklı bölgedeki çağrı merkezi çalışanlarında genel sağlık durumu ve tükenmişlik düzeyi

Burnout and general health status of call center workers in 3 different region

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 445270

Tezi Bul
Özet:

Amaç: Türkiye'de 3 farklı bölgede (İstanbul, Yozgat, Bingöl) 1345 çağrı merkezi çalışanında genel sağlık durumu ve tükenmişlik düzeyi araştırılması amaçlanmıştır. Metod: Araştırmanın yürütüldüğü merkezdeki tüm çalışanlar çalışmaya dahil edilmiş olup örneklem alınmamıştır. Çalışmayı kabul eden, yasal olarak izinli olmayan 908 kişi ile yüz yüze görüşme tekniği uygulanarak 01.01.2013- 31.05.2013 tarihleri arasında veriler toplanmıştır. Verilerin toplanmasında sosyodemografik bilgiler, Maslach Tükenmişlik Anketi ve Genel Sağlık Anketinden oluşan anket formları kullanılmıştır. Bulgular: Bingöl'de görev alanlar, 18-24 yaş arası çalışanlar, kadınlar, bekarlar ve hobileri olmayanlar tükenmişlik için hassas gruplardır. Çalışma populasyonunun % 63,9'unda depresyon skoru yüksek bulunmuştur. Depresyon riskini öngörmede duygusal tükenme, cinsiyet ve hobi durumu önemli etmenlerdir. Sonuçlar: Çağrı merkezi çalışanlarında tükenmişlik ve depresyon gelişimini önlemek ve çalışanları meslek hastalıklarından korumak için bireysel ve örgütsel önlemler alınmalı, hassas gruplar öncelikli tutulmalıdır.

Summary:

Aim of study: The aim of this study is to determine the burnout and general health status of 1345 call center workers in 3 different region. Method: All call center workers were included in the study without sampling. Data were collected face to face between 01.01.2013- 31.05.2013 with 908 call center workers whom accepted to take part in the study. Sociodemographic Questionnaire, Maslach Burnout Questionnaire and General Health Questionnaire were used to collect data. Findings: The vulnerable groups were women, employees whom were 18-24 years old and call center workers in Bingöl. High rate of depression score (% 63,9) viewed in the population. High depression scores significantly associated with emotional exhaustion, gender and hobbies. Conclusion: Organizational and individual precautions must be taken to prevent from burnout, depression and occupational diseases with keeping priority to vulnerable groups.