Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı

3-fenil-1-propilamin molekülünün ve bu molekülden elde edilen bileşiklerin bazı fiziksel özelliklerinin kuantum kimyasal hesaplamalar ve spektroskopik yöntemlerle belirlenmesi

Determination of the some physical properties by quantum chemical calculations and spectroscopic methods of 3-phenyl-1-propylamine and its compounds

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 275713 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın ilk aşamasında, 3-fenil-1-propilamin (3-fenilpropilamin: 3PPA) ligand molekülünün iç dönmelerine bağlı olarak en kararlı formu, deneysel ve teorik titreşim spektroskopisi yardımıyla belirlenmiştir Son aşamasında, 3PPA molekülü kullanılarak M(C9H13N)2Ni(CN)4 (M=Ni, Co, Cd veya Pd) ve M (C8H15N)2Ni(CN)4 2G (M=Ni veya Co ve G=1,2-diklorobenzen veya 1,3-diklorobenzen) baz bileşik formülüne sahip Hofmann-3PPA tipi kompleks ve klatratlar ilk kez kimyasal yollardan elde edilmiştir Bütün bileşiklerin yapılarını aydınlatmak için infrared ve Raman spektrumları (4000-100 cm-1), elementel analizleri, termal davranışları ve manyetik duygunlukları incelenmiştir Yapılan bu incelemeler sonucunda, 3PPA ligand molekülünün serbest halde en kararlı hali trans-trans-gauche (TTG) formudur Bu form Hofmann-3PPA tipi komplekslerde gözlenirken, bir diğer kararlı formu olan trans-gauche-gauche (TGG) formu Hofmann-3PPA tipi klatratlarda gözlemlenmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The first stage of this study, the most stable form of 3-phenyl-1-propylamine (3-phenylpropylamine: 3PPA) ligand molecule was investigated according to internal rotations of the molecule by using experimental and theoretical vibrational spectroscopy At the last stage, M(C9H13N)2Ni(CN)4 (M=Ni, Co, Cd or Pd) and M (C8H15N)2Ni(CN)4 2G (M=Ni or Co and G=1,2-dichlorobenzene or 1,3-dichlorobenzene) Hofmann-3PPA-type complexes and clathrates, have basis compound formulae, have been firstly synthesized by chemical reactions In order to identify the structures of all compounds, infrared and Raman spectra (4000-100 cm-1), elemental analyses, thermal behaviors and magnetic susceptibilities was investigated The results show that the most stable form of free 3PPA ligand molecule is trans-trans-gauche (TTG) TTG form is also observed in Hofmann-3PPA complexes, while another stable trans-gauche-gauche (TGG) form of this ligand is observed in Hofmann-3PPA clathrates ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.