Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

3-sülfamoilfenil artığı taşıyan 1H-iNDOL-2,3-DİON 3-tiyosemikarbazon türevleri: Sentez, yapı tayini, moleküler modelleme ve biyolojik aktivite tayini

1h-indole-2,3-DİONE 3-thiosemicarbazone derivatives carrying 3-sulfamoylphenyl moiety: Synthesis, structure determination, molecular modeling and biological activity evaluation

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 482863 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada sülfamoil artığını fenil halkasının 3 konumunda taşıyan yeni 1, 5-(non)sübstitüe 1H-indol-2,3-dion 3-tiyosemikarbazon 8-11 türevlerinin sentezleri, bileşiklerin hedef enzim sistemleri için moleküler modelleme çalışmaları ve insan karbonik anhidraz anhidraz (hCA), insan kaspaz-3 (hCASP3) ve antiviral etkinlik araştırmaları tanımlanmıştır. 1H-indol-2,3-dion 1 türevleri, 1-metil/ etil/ benzil-1H-indol-2,3-dion 2-4 türevlerini elde etmek için 1-metil/ etil/ benzilhalojenür ile etkileştirilmiştir. Diğer taraftan, 3-aminobenzensülfonamid 5' in tiyofosgen reaksiyonu ile (3-sülfamoilfenil)isotiyosiyanat 6 elde edilmiş, 6' nın hidrazin hidrat ile reaksiyonuyla yeni 4-(3-sülfamoilfenil)tiyosemikarbazid 7 kazanılmıştır. Yeni 1H-indol-2,3-dion 3-[4-(sülfamoilfenil)tiyosemikarbazon] 8-11 türevleri, 7' nin 1-4 türevleri ile kondensasyonuyla sentezlenmiştir. Sentezlenen bileşiklerin yapıları elementel analiz ve spektral veriler ile doğrulanmıştır. Bileşiklerin ligand veri bankası hazırlanmış, hCA I ve II, tümör ile ilişkili olduğu düşünülen hCA IX ve XII; apoptoziste rol oynayan hCASP3 ve meme kanseri tedavisinde hedef enzimlerden biri olan insan aromataz enzimi (hCYP19A1) için moleküler modelleme çalışmaları yapılmıştır. Test edilen bileşiklerin hepsi hCA I ve II enzimlerine nanomolar düzeyde inhibitör etki göstermiştir. İn vitro antikanser tarama testlerinde akciğer (A549), endometrium (ECC-1), prostat (PC3) kanseri hücre grupları ve kontrol olarak ise insan dermal fibroblast (PCS-201-01) hücre grubu kullanılmıştır. 9a ve 10a A549 hücre grubunda, 8e ECC-1 hücre grubunda etkili bulunmuştur. Bileşiklerin in vitro hCASP3 tarama testlerinde A549, ECC-1 ve PC-3 kanserli hücre serileri kullanılmıştır. PC-3 kanserli hücre serisinde 8b ve 8d' nin sitotoksik etkilerini hCASP3' ü aktive ederek apoptotik yol üzerinden gösterdiği belirlenmiştir. Antiviral araştırmalarda 10a' nın influenza A/H1N1, A/H3N2 ve B/H3N2 virüslerine, 10g' nin HSV-1 ve HSV-2' e karşı ve 10e' nin sarı humma virüsüne etkili oldukları tespit edilmiştir.

Summary:

This study describes the synthesis of novel new 1, 5-(non)substituted 1H-indole-2,3-dione thiosemicarbazone 8-11 derivatives carrying a sulfamoyl group at 3-position of the phenyl ring, molecular modelling studies for target enzymes and the effects of the compounds on human carbonic anhydrase (hCA), human caspase-3 (hCASP3) and antiviral. 1H-indole-2,3-dion 1 derivatives were reacted with methyl/ ethyl/ benzylhalogenure to obtain 1-substituted 1H-indole-2,3-dione 2-4 derivatives. On the other hand, the reaction of 3-aminobenzenesulfonamide 5 with thiophosgene yielded (3-sulfamoylphenyl)isothiocyanate 6. New 4-(3-sulfamoylphenyl)thiosemicarbazide 7 was obtained by the reaction of hydrazine hydrate with 6. New 1H-indole-2,3-dione 3-[4-(3-sulfamoylphenyl)thiosemicarbazone] 8-11 derivatives were synthesized by condensation of 7 with 1-4. Structures of the synthesized compounds were confirmed by elemental analysis and spectral data. A ligand databank has been prepared for the compounds and molecular modelling studies have been carried out for hCA I and II, hCA IX and XII associated with tumor cells, hCASP3 has a role in apoptosis and human aromatase enzyme (hCYP19A1) one of the targets for breast cancer therapy. The inhibitory effects of the tested compounds were measured in nanomolar level on hCA I and II. Lung (A549), endometrial (ECC-1), prostate (PC3) cancer cell lines and human dermal fibroblast (PCS-201-01) cell line were used in vitro anticancer screen tests. It was determined that 9a and 10a were effective on A549 cell line while 8e was effective on ECC-1 cell line. A549, ECC-1 and PC3 cancer cell lines were used in vitro hCASP3 screen tests. It was determined that the action of 8b and 8d on PC3 cell line demonstrated a cytotoxic effect by activating the apoptotic pathway through activation of hCASP3. In antiviral studies were identified to act on influenza A/H1N1, A/H3N3, and B/H3N2 viruses of 10a, HSV-1 and HSV-2 of 10g, Yellow Fever virus of 10e.