Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı / Endokrinoloji Bilim Dalı

2009

30-65 yaş arası metabolik sendromlu ve sağlıklı kadınların antropometrik ve metabolik ölçütlerinin serum leptin düzeyleriyle karşılaştırmalı analizi

The correlations between leptin and anthropometric and metabolic measures between healthy women and women with metabolic syndrome (age 30-65 years)

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 236699

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışmada, 30-65 yaş arası AHA/ NHLBI kriterlerine göre MS gösteren ve sağlıklı kadınların antropometrik ve metabolik ölçütlerinin serum leptin düzeyleriyle karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. MS gösteren gruba 104 hasta kadın, kontrollere sağlıklı 41 kadın dahil edilmiştirLeptin düzeyi MS grubunda sağlıklı gruptan daha yüksek bulunmuştur. MS grubunda leptin düzeyinin daha yüksek bulunuyor olmasına rağmen metabolik bozuklukların ve obezitenin artarak devam etmesi, leptin direnci varlığını göstermektedirLeptin ile istatistiki anlamlı korelasyon bulunan bazı parametrelerin (ağırlık, BKİ, bel çevresi, kalça çevresi, B/K, sistolik kan basıncı, diyastolik kan basıncı) korelasyonlarının derecesi sağlıklı grupta daha kuvvetli saptanmıştır. Bunun nedeni ise, bu parametrelerle sağlıklı koşullarda kurulmuş modülasyonun; MS grubunda gelişen inflamatuvar süreç ve bozulan dengeler neticesinde düzensiz salınan SYA, glikoz ve sitokinler gibi başka faktörlerin, leptin ile olan bu ilişkiler üzerinde kendi kan düzeylerine göre değişkenlik oluşturmasıdırLeptin ile AKŞ, insülin, HOMA-IR, hsCRP arasında her iki grupta da korelasyon saptanmamıştır. Aralarında ilişki kuran mekanizmalar olsa dahi, bu durum daha önceki çalışmalarda da tam olarak ispatlanmış değildirKontrol grubunda saptanan leptin-trigliserid ilişkisi, beklenen ve daha önceki literatürlerle uyumlu bir bulgudur. MS'da görülen leptin aktivasyon bozukluğu yine MS'un tanı kriterlerinden de olan HDL-K düşüklüğüne ve trigliserid yüksekliğine sebep olur. Ancak MS grubunda leptin ile ilişki; HDL-K ve/veya trigliserid arasında değil, T.Koleserol ve LDL-K arasında pozitif yönde saptanmıştır. Bu bulgu, glikoz konsantrasyonu, obezite derecesi ve insülin direnci gibi leptin ve lipid parametreleri üzerinde değişik derecelerde ayrı ayrı etkisi olan başka faktörlerin MS'da düzensizleşmesine bağlıdır. Bütün bu değişkenlerden dolayı leptin-lipid profili korelasyonları da çalışmalara göre farklılıklar göstermektedir.

Summary:

In this study, we analyzed the correlations between leptin and anthropometric and metabolic measures between healthy women and women with metabolic syndrome (age 30 ? 65 years). Leptin concentrations were found to be higher in the metabolic syndrome group with the existence of leptin resistance. The correlations of leptin with parameters like weight, waist circumference, hip circumference, waist to hip ratio, systolic blood pressure, diastolic blood pressure were more powerfull in the healthy group than the group with metabolic syndrome. The reason for this is the increased release of free fatty acids, glucose and cytokines, as a consequence of the inflammatory process seen in the metabolic syndrome, causing variablity on present modulations between leptin and the above mentioned parametersWe found no correlation between leptin and fasting glucose, insulin, HOMA-IR and hsCRP in both groups. Although there were interrelated mechanisms between them, this condition was not clearly proven by the previous studies eitherUnder conditions of steady-state energy balance, leptin is a static index of the amount of triglycerides. We found a positive correlation between leptin and triglycerides in healthy subjects consistent with the literature. However, in the metabolic syndrome group there was a positive correlation between leptin and total cholesterol, and LDL-Cholesterol, but neither with HDL-Cholesterol or triglyceride. This may be due to the factors like degree of obesity and insulin resistance that play a role individually on leptin and lipid parameters in metabolic syndrome. This can explain the differences among the resulting correlations in studies that have looked for the relationship between leptin and lipid profiles in metabolic syndrome.